Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Sentyabr 2010 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

KEÇİDLƏR

 

adpu1

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

TƏRCÜMƏ ET:
English Russian

PROFESSOR MÜƏLLİM HEYƏTİ

PDF faylını alÇapE-poçt


HÜMBƏTOVA ŞƏRQİYYƏ NÜSRƏT QIZI

 

Humbetova-Sherqiye-(1).jpgFilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

22 mart 1955-ci il.
Emənistan R Sisiyan rayonunun Bazarçay kəndində anadan olmuşdur.
1963-1973. Aərbaycan,Yevlax şəhər 4 saylı məktəbində orta təhsil almışdır. 
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI, İXTİSASI

Filoloq, Fars və Azərbaycan dilləri və ədədbiyyatı müəlliməsi, Tərcüməçi.
1979-cu il. S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU–nun) Şərqşünaslıq fakultəsi Fars filologiyası şöbəsini bitirmişdir.
9 dekabr 2003-cü il. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda “Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, 2004-cü ildə f.e.n.alimlik dərəcəsi almışdır. 15 yanvar 2014-cü ildə dosent elmi adını almışdır. 03 fevral 2014-cü ildən Dillər kafedrasının dosentidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1980-cı ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbində, 1993-1994-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində işləmişdir.
2004-2005-ci tədris ilindən AMİ – nin Şəki filialında, hal-hazırda isə ADPU-nun Şəki filialında müəllimdir.
2005-ci ildən Şəki filialında  “Dillər” kafedrasında baş müəllim, 2013-2014 tədris ilinədək ictimai əsaslarla elmi katibdir.

MONOQRAFİYASI

2009, Bakı.“Nurlan” Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər.

METODİKİ VƏSAİTİ

2011. Bakı. "Nurlan" Əski Azərbaycan əlifbasının tədrisi metodikası.

DƏRS VƏSAİTİ

2013 Bakı. "Elm və təhsil" Müasir Azərbaycan dili. I hissə.

MƏQALƏLƏRİ

1. 1998, Bakı.  Müasir fars dilində feldən isim düzəldən şəkilçilərin fonetik tərkibi və morfoloji səciyyəsi. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodiki jurnal, № 2 (20).
2. 1999, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn mürəkkəb isimlər. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodiki jurnal, № 4(22).
3. 2000, Bakı. Müasir fars dilində feldən isim düzəltmənin leksik-qrammatik (substantivləşmə) üsulu. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodiki jurnal, №3 (28).
4. 2001, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər.Tədqiqlər,№ 2. “Elm” nəşriyyatı.
5. 2005, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn ﯼ (ya) – ye məsdəri şəkilçili mürəkkəb isimlər. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, № 1. ADPU.  
6. 2005, Bakı. Müasir fars dilində “fel+ fel” modelli mürəkkəb isimlər. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. № 2.   
7. 2008, Bakı. Fars dilçiliyinə aid fars dilli mənbələrə əsasən feidən isim düzəltmə prosesinin tədqiqinə dair. Filologiya məsələləri.  № 2. 
8. 2008, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn mürəkkəb isimlərin formalaşma xüsu siyyətləri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” №4.
9. 2009, Bakı.Fars dilinin isim yaradıcılığı prosesində transformasiya yolu ilə iştirak edən ərəb mənşəli feli sifətlərə dair. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2.
10. 2009, Bakı.Fars dilçiliyinə aid rus dilli əsərlər əsasında feildən isim düzəltmə prosesinin tədqiqinə dair. Filologiya məsələləri.   №3.
11. 2009. İsi Məlikzadənin "Dədə palıd" povestində sinonomlərin üslubi istifadəsi. Filologiya məsələləri. №6
12. 2010. Bakı. İsi Məlikzadənin "Dədə palıd" povestinin frazeoloji sinonimikasının bəzi məsələləri. Filologiya məsələləri. №7
13. 2010. Bakı. XVI əsr Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin qrafik-orfoqrafik və fonetik tərkibində samitlərin rolu. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. №3
14. 2015. Bakı. S.Ə.Şirvaninin satiralarında frazeoloji vahidlərin üslubi istifadəsi. Filologiya məsələləri. "Elm və təhsil" nəşriyyatı №6
15. 2016. Bakı. "Oğuznamə"nin dilində paremik vahidləri" qramatik cəhətdən formalaşdıran birinci növ təyini söz birləşmələri. Filologiya məsələləri. "Elm və təhsil" nəşriyyatı №10

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycanın əski yazısı, Nitq mədəniyyəti 
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, Linqvistik təhlil, "Kitabi-Dədə Qorqud"un dili

PROQRAMLAR

1. 2014. Bakı. "Müəllim". Müasir Azərbaycan dili
2. 2014. Bakı. "Müəllim". "Kitabi-Dədə Qorqud"un dili

QULİYEV SEYİDMƏMMƏD ƏLİQULU OĞLU

 

Quliyev-Seyidmemmed.jpgİqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1935-ci ildə Oğuz (Vartaşen) rayonunun Şirvanlı kəndində anadan olub. 1949-1952-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) şəhər orta məktəbini bitirmişdır. 1955-ci ildə Bakı “Neft Texnikumunun Mühasibat uçotu” fakultəsini, 1959-cu ildə isə Bakı Döpblət Universitetinin “İqtisad” fakültəsini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir.
Heydər Əliyev İqtisadi Məktəbin daimi mühazirəçisidir. Oğuz Təhsil şöbəsi nəzdində fəaliyyət göstərən "Kiçik Akademiya"nın iqtisadi məsələlər üzrə bölmənin elm məsləhətçisidir.1993-cü ildən YAP-ın üzvüdür.
Oğuz rayon Ağsaqqallar Şurasının idarə heyətinin üzvü və Oğuz rayon Veteranlar Şurasının məsul katibi kimi ictimai vəzifələr daşıyır. 1972-1991-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayon Kənd Təsərrüfatı idarəsinin rəisi vəzifəsində  işləyərkən iki dəfə “Şərəf nişanı” ordeninə, “Rəşadətli Əməyə” görə medalına, "Əmək veteranı" medalına və "XI beşilliyin zərbəçisi" döş nişanına layiq görülmüşdür.
1972-1991-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayon Partiya Komitəsinin Büro üzvü, rayon sövetinin deputatı olmuşdur.Dəfələrlə həm Rayon Partiya Komitəsinin, həm də hazırki Rayon İcra Hakimiyyəti başçılarının "Fəxri Fərmanlarına" layiq görülmüşdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1959-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisad” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir;
1981-ci ildə “Kolxozların əmək  ehtiyyatları və onlardan səmərəli istifadə yolları” adlı  dissertasiya müdafiə edərək, iqtisad elmləri namizədi “aliklik” elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1959-1962-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayonu “28 Aprel” kolxozunda baş mühasib;
1962-1991-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsində baş mühasib, Plan-Maliyyə Şöbəsinin rəisi, nəhayət 1972-1991-ci illərdə həmin idarənin rəisi;
1991-1996-cı illərdə Oğuz rayonu “Qumlaq” kolxozunda  baş
mühasib, Kolxoz Sədri;
1996-2011-ci illərdə Oğuz rayonu üzrə Maliyyə idarəsində dövlət gəlirləri üzrə aparıcı məsləhətçi.
1994-cü ildən 2000-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında, 2000-ci ildən 2015-ci ilədək AMİ-nin Şəki filialında və 2015-ci ildən hal-hazıradək ADPU-nun Şəki filialında baş müəllim işləyir.
Tədris etdiyi fənlər: S/f. İqtisadi nəzəriyyə, S/f. Fəlsəfə, S/f. Politologiya.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1973, Bakı, “Tütünçülükdə əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları. Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun İqtisadi Məlumatları. №6,
1973, Bakı, “Əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunması  kolxozlarda istehsalın artırılmasında əsas faktordur// Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat  və Texniki –İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun İqtisadi Məlumatları. №20,
1973, Bakı, Kənd təsərrüfatında əməyin mövsümiliyi// Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun İqtisadi Məlumatları. №36,
1974, Bakı, İstehsalın səmərəliliyinə əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunmasının təsiri.// Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Əsərləri. VII cild
1975, Bakı Əməyin mövsümiliyi. Kənd Əməkçisinin Kaleudar//Bakı, 1975,      0,4 ç.v.
1978, Bakı, Maddi marağın əmək ehtiyyatlarından istifadə eedilməsinə təsiri: Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Əsərləri. №3
Tezisləri: Əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunması yolları// SSRİ-nin yaranmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın Tezisləri. Bakı, 1972.
“Elmi-texniki tərəqqi şəraitində maddi maraq və istehsalın səmərəliliyi məsələləri. // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Tezisləri. Bakı, 1980.
2015. Bakı. Oğuz rayonunun iqtisadi potensialı və ondan səmərəli istifadə yolları. "İqtisadiyyat və həyat" adlı jurnal №3 Bakı. 2015-ci il

ASLANOV VAQİF CUMAY OĞLU

 

Vaqif-Aslan.jpgŞair, 1993-cü ildən AYB üzvü, ADPU-nun Şəki filialında baş müəllim.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci ildə Şəki
rayonunun Kiş kəndində anadan olmuşdur. 1957-1965-ci illərdə Kiş kəndində 8 illik, 1965-1967-ci illərdə Oxud kəndində orta, 1968-1973-cü illərdə APXDİ-nin “Fransız və Azərbaycan dilləri” fakültəsində ali təhsil almışdır. 
2009-cu il üzrə AYB üzvü kimi prezident təqaüdçüsüdür. 2011-ci ildə "Qızıl qələm" mükafatına layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-cü ildə Şəki rayonunun Kiş kəndində fransız və Azərbaycan dilləri müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1993-cü ildə AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzdə “Folklor və el sənətləri laboratoriyası”nın rəhbəri olmuşdur.
1994-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” fənnini tədris etmişdir.
1996-cı ildə “Humanirat elmlər” kafedrasının baş müəllimi seçilmişdir.
2000-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında (ADPU-nun Şəki )dərs deyir və filialın baş müəllimidir.

Tədris etdiyi fənlər:

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Türk xalqları ədəbiyyatı, Ədəbi tənqid tarixi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Modernizm və postmodernizm anlayışının elmi-nəzəri əsasları. Şəki ədəbi mühiti.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR VƏ SİMPOZİUMLARDA, KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1993, Şəki, Respublika folklor müşavirəsi. “Şəkinin tarixi yer adları və onların söz açımı”.
1997, Quba, Respublika folklor müşavirəsinin materialları.
2000, Bakı, “Dədə Qorqud – 1300”.
2011. İran, Urmiya "Hüsaməddin, Çələbi və məşnəvi-mənəviyyə" beynəlxalq simpozium.
2011. Bakı, "Tur Heyerdow və Azərbaycan" beynəlxalq simpozium.

KİTABLARI

1993, Bakı, “Aydın”,
1994, Bakı, “Səyahətnamə”(XVII əsr fransız səyyah Şardənin 1711-ci il Amsterdam nəşrindən orijinal tərcümə və şərhlər),
1997, Bakı, “Ruhlarla söhbət”,
2000, Bakı, “Oğuz elinə salam”,
2003, Bakı, “Kiş kəndi və onun məbədi” (Azərbaycan və ingilis dillərində)
2003, Bakı, “Qanımdan rəng alan gül”,
2009, Bakı, Seçilmiş əsərləri, 4 cilddə, I cild.
2009, Bakı, Seçilmiş əsərləri, 4 cilddə, II cild.
2010, Bakı, Seçilmiş əsərləri, 4 cilddə, III cild.
2010, Bakı, Seçilmiş əsərləri, 4 cilddə, IV cild.
2013, Bizim dünya adlı bir evimiz var. Təbriz. "Nidayi-Şəms" nəşriyyatı.
2014, Bizim dünya adlı bir evimiz var. bakı. "Renessans-A" nəşriyyatı
2015, Hüseynxan Müşviq. xronika
2016, Görkəmli adamların həyatı. Məcid Rəsulov. Bakı. "Renessans-A"

MƏHƏRRƏMOV TAHİR MƏHƏRRƏM OĞLU

 

Meherremov-Tahir.jpgHumanitar elmlər kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı il iyun ayının 20-
də Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1963-1965-ci illərdə şəhər 10 saylı, 1965-1973-cü illərdə isə şəhər 19 saylı orta məktəblərdə orta təhsil almışdır. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə oranı bitirmişdir. 1978-1979-cu illərdə Şəki şəhər yerli radio verilişləri redaksiyasında redaktor, 1979-1982-ci illərdə şəhər 1 saylı əyani-qiyabi məktəbdə müəllim və metodist, 1982-1983-cü illərdə Şəki şəhər Xalq Maarif Şöbəsində metodist, 1983-1987-ci illərdə şəhər XDS İcraiyyə komitəsinin həddi buluğa çatmamışların işləri üzrə komissiyanın məsul katibi, 1987-1989-cu illərdə “Bilik” cəmiyyəti Şəki şəhər təşkilatı idarə heyətinin sədr müavini, 1989-1991-ci illərdə Azərbaycan KP Şəki şəhər komitəsində təlimatçı, 1991-ci ildə Şəki şəhər XDS  İK-nın təlimatçısı, 1991-2004-cü illərdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin məsləhətçisi və baş məsləhətçisi vəzifələrində çalışmışdır. 2005-ci il fevral ayının 1-dən indiyədək AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2 dəfə yerli sovetin deputatı seçilmiş, dəfələrlə Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Fəxri fərman”ına layiq görülmüşdür.
Ailəlidir, 2 övladı var. Bitərəfdir. Üç elmi məqaləsi çap edilmişdir.

ELMİ-METODİK MƏQALƏLƏRİ

1. "Şəki sənətkarlığı". AMİ-nin xəbərləri elmi-metodik jurnalı. №1, 2010. səh. 15-20
2. "Erkən orta əsrlərdə Qərbi Avropada Və Azərbaycanda mədəniyyətin inkişaf səviyyəsi" AMİ-nin xəbərlərielmi-metodiki jurnalı. N 3. 2011 səh. 63-66
3. "Heydər Əliyev və dövlət idarəçiliyi" mövzusuna həsr olunmuş 10 dekabr 2012. səh. 75-78. Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

“Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövrü və ”Erməni terror təşkilatları"

NAMAZOV TOFİQ BƏXTİYAR OĞLU

 

Namazov-Tofiq.jpgÜmumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə İsmayıllı rayonunda anadan olub. 1965-ci ildə orta məktəbi, 1970-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun “Rus dili və ədəbiyyatı” fakultəsini bitirib. 1970-ci ildən təyinat üzrə müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1976-ci ildən hal-hazıra qədər Şəki Pedaqoji Texnikumunda çalışır. 1979-1982-ci illərdə Şəki Pedaqoji texnikumunda “Təcrübə rəhbəri”,1996-2000-ci illərdə isə Tədris hissə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2003-cü ildən AMİ-nin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasında müəllim işləyir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1. 1970-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun Rus dili və ədəbiyyatı fakultəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970-ci ildə təyinat üzrə İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsində müəllim işlmişdir.
1971-1972-ci ildə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
1972-1976-cı illərdə Şəki rayon Cəfərabad kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.
1976-cı ilin sentyabr ayından 2012-ci ilə kimi Şəki Pedaqoji Texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
1979-1982-ci illərdə Şəki Pedaqoji Texnikumunda təcrübə rəhbəri işləmişdir.
1996-2000-ci illərdə Şəki Pedaqoji Texnikumunda tədrsi hissə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2002-2003-cü tədris illərində AMİ-nin Şəki filialında Yenidən hazırlanma kursunu keçərək tarix müəllimi ixtisasını qazanmışdır.
2003-cü ildən hal-hazıra kimi AMİ-nin Şəki filialının “Ümumelmi fənlər” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.
Apardığı dərslər: pedaqogika

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Milli kurikulumun tələbləri əsasında tədrisin aktual problemləri
Şagirdyönümlü, şəxsiyyətyönümlü, humanist pedaqogikanın Azərbaycan təhsilində yeri və əhəmiyyəti.
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı.
1982, Moskva SSRİ-nin orta ixtisas pedaqoji məktəblərində pedaqoji təcrübənin təşkili problemləri.
1986, Daşkənd. Pedaqoji məktəblərdə rus dilinin tədrisi təcrübəsi və problemləri.
2003-2006 cı illər. Bakı. İREX sosial fənlər sahəsində müəllimin hazırlığı ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə mübadiləsi üzrə müsabiqənin qalibi olmaqla sertifikat qazanmışdır.
2003-cü ildə ACCELS proqramı üzrə müsabiqənin qalibi olmuş, vətəndaş şünaslıq sahəsində sertifikat qazanmışdır.

ELMİ METODİK MƏQALƏLƏRİ

1. Azərbaycan gəncliyi və dünyada mənəvi tərəqqi prosesləri.// Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri.2008 səh 5
2. Təhsildə zorakılıq təzahürləri haqqında. // Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri 2009, N-1 səh 3
3. "Müasir şəraitdə demokratikləşmə cəmiyyətin təkmilləşməsində mühüm amil kimi" Bakı Avrasiya Universitetində keçirilmiş. Respublika elmi-praktik konfransı 15 mart 2015 ci il.
4. "Müəllim hazırlığının etik problemləri". AMİ. Beynəlxalq elmi konfrans 28-29 oktyabr 2011-ci il. səh 3
5. "Ailədə tərbiyə işinin təşkili"  Ümumi orta təhsilin müair problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. Naxçıvan Dövlət Universiteti. 24 noyabr 2012 səh 2
6. "Tərbiyə işi: məktəb, ailə, ictimaiyyət" // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnistitutu. Bakı. 28 iyun 2012. səh 2
7. "Müəllim nüfuzu: səbəblər və nəticələr" // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri., 2013 N4 səh 4
8.  "Müəllim hazırlığının müassir problemləri: texnologiya, təhsil, inkişaf" AMİ. Bakı. 22-24 may 2014. III Beynəlxalq Konfransın materialları. səh 2
9. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası üzrə görülmə işləri. "Azərbaycanda İnkulziv təhsilin problemləri və onların aradan qaldırılması yolları" mövzusunda 02 may 2014-cü il tarixində AMİ-də keçirilmiş Respublika Elmi Konfransının materialları. BAkı 2014 səh 3
10. "Ölçü hissi və harmoniya" // "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" Bakı Slavyan Universiteti. Bakı 2014, N2
Sertifikatları
Təhsil Sahəsinin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyasına Dəstək proqramı
Beynəlxalq Təcrübə Mübadiləsi Layihəsi
Beynəlxalq təcrübə mübadiləsi təlim keyfiyyətini yüksəldən vasitə kimi. mövzusunda elmi-təcrübi konfrans.
Bakı. Azərbaycan (3-14) 1. 2017
Tel: 024-246-13-10
___________________________________________________________________
 
ŞÜKÜRLÜ YUSİF HACIBALA OĞLU

Şükürlü YusifFizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasının dosenti.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ci ildə Şəki rayonunun Baş Şabalıd kəndində anadan olub. 1965-ci ildə Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbə daxil olub, orta təhsilini başa vurmuşdur. 1966-cı ildə BDU-nun Fizika fakultəsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə həmin fakultəni bitirmişdir. 1971-1974-cü ilədək Qəbələ rayonunun Tola kənd məktəbində, 1974 - 1975-cü illərdə Şəki şəhərində 43 saylı Texniki Peşə məktəbində fizika müəllimi işləmişdir. 1976-cı ildən-2008-ci ilədək AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzində laborantlıqdan başlayaraq, laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.26.11.2002-ci il tarixdə AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasının əvəzçi dosenti seçilmişdir. 15 iyul 2006-cı il tarixdə AMİ-nin Elmi Şurasının qərarı ilə Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının dosenti seçilmiş və həmin Elmi Şuranın təqdimatı ilə ona 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir. Hal-hazırda AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
O, 11 iyun 2007-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
1973-cü ildən evlidir. Şəki şəhərində yaşayır. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1954-1958-ci illərdə Baş Şabalıd kənd ibtidai məktəbi, 
1958-1965-ci illərdə Baş Göynük 1 saylı kənd orta məktəbini bitirib.
1966-cı ildə BDU-nun Fizika fakultəsinə daxil olmuş, 1971-cü ildə həmin fakultəni bitirmiş, fizikşünas və fizika müəllimi ixtisasını almışdır.
1976 – 1979-cu illərdə AMEA Fizika İnstitutunun aspirantı olmuşdur.
1984-cü ildə BDU-nun ixtisaslaşmış Elmi Şurasında “Fibroinini molekulyar və ifrat-molekulyar quruluşuna selenin təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir,
2008-ci ildən dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971 - 1974-cü illərdə, təyinatla, Azərbaycan Maarif Nazirliyinin Qutqaşen Xalq maarif Şöbəsinin Tola kənd səkkizillik məktəbində fizika müəllimi,
1974 - 1975-ci illərdə Azərbaycan Texniki Peşə Təhsili Komitəsinin Şəki şəhər 43 saylı Orta təhsil verən Peşə məktəbində fizika müəllimi,
1975-1976-cı illərdə AMEA Şəki Zona Elmi Bazasında laborant,
1976 - 1987-ci illərdə AMEA Şəki Zona Elmi Bazasında kiçik elmi işçi,
1987 - 1990-cı illərdə AMEA Şəki Zona Elmi Bazasında böyük elmi işçi,
1990 - 2008-ci ilədək orada “Biofizika” laboratoriyasının rəhbəri,
1997-99-cu illərdə BDU-nun Şəki filialında “Təbiət elmləri” kafedrasında dosent əvəzi,
1999-cu ildən həmin kafedrada müdir,
2000 - 2003-ü illərdə BDU-nun Şəki Tədris müəssisəsində 0,5 ştat dosent,
2003-cü ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri
2014-cü ildən AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin müdiri 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Quruluş zülallarının fiziki xassələrinin məqsədyönlü dəyişdirilməsinin molekulyar-kinetik mexanizmləri – biofizika. Kəşflərinə görə beş müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1979, İrəvan, Radiospektroskopiyanın kimyada, fizikada və biologiyada tətbiqinə dair II Zaqafqaziya konfransı;
1981, Moskva, Çernoqolovka, “Maqnit rezonansı biologiyada və tibbdə” adlı Ümumittifaq simpoziumu;
1982, Bakı, Ümumittifaq elmi konfransı;
2005, Bakı, “Fizika-2005” Beynəlxalq konfransı.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Quruluş zülallarının fiziki xassələrinin məqsədyönlü dəyişdirilməsinin molekulyar-kinetik mexanizmləri – biofizika. Kəşflərinə görə beş müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.

KİTABLAR

2008, Bakı, İşığın dispersiyası (Dərs vəsaiti). AMİ-nin “Müəllim” nəşriyyatı, 4,75 c.v.
2006, Bakı, Структурные белки (monoqrafiya). “Elm” nəşriyatı, 378 səh.
2004, Bakı, Cəhrayı gödəkcə. (Seir və hekayələr). “Tural” NPM, 14,5 c.v.
1998, Bakı, Yetti (elmi-fantastik povest). AMEA Əİ “Ozan” nəşriyyatı, 14,25 ç. v.
İş Telefonu: +994 24 246 06 65
___________________________________________________________________
Manaflı Həbibulla Şirin oğlu
baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1959-1969-cu illərdə Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.Şəki şəhər 55 saylı tikinti-təmir idarəsində rəngsaz kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1971-1973-cü illərdə ordu sıralarında xidmət edib. 1980-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1980-1992-ci illərdə Şəki şəhər 20 saylı orta məktəbdə tarix-ictimaiyyət müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyət göstərib. Baş müəllim adına layiq görülüb. 1992-1993-cü illərdə Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini hümanitar məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 1993-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının təsis edildiyi 2000-ci ildən indiyədək həmin filialda baş müəllim vəzifəsində çalışır.
1999-2004-cü illərdə Şəki bələdiyyəsinin üzvü olub. Ailəlidir. 3 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1980-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2007-ci ildən AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzin elmi işçisi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1980-1992-ci illərdə Şəki şəhər 20 saylı orta məktəbdə Tarix-ictimaiyyət hüquq müəllimi.
1992-1993-cü illərdə Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini - hümanitar məsələlər şöbəsinin müdiri.
1993-2000-ci illərdə BDU-nun Hümünitar fənlər kafedrasında müəllim.
2000-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun Hümanitar fənlər kafedrasında baş müəllim, 2006-cı ildən AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzin elmi işçisi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

1930-cu illərdə baş vermiş repressiya ilə bağlı ictimai-siyasi xarakterli problemlər

KİTABLAR

Şəki üsyanı. Bakı, “Jomon” 1999.
Abdulla Əfəndizadənin “Hər ürəkdə səbt olubdur:
“Ya ölüm, Ya Türkiyə!” adlı ictimai fikir tariximizin ağ səhifəsinə dönmüş kitabçasının şərhlə birgə nəşri Bakı, Mütərcim, 2005.
Oyünc və güvənc qaynağı Bakı “Nurlan” 2007.
Şəki üsyanı genişləndirilmiş və yenidən işlənmiş variantı Bakı “Uni Print” 2010.
Unutdurulmuş ayman – Əliabbas Qədimov Bakı, “Apostrof” 2012.
İpəkçilik. İzahlı lüğət kitabındakı (ipəkçiliyin və ipək sənayesinin tarixinə dair məqalələr) Bakı, Apostrof 2013.
tariximiz poetik etüdlərdə: təhrifdən gərçəyə doğru. Bakı, "Mütərcim" 2015.
___________________________________________________________________
Abdurahmanov Vüqar Əbülfət oğlu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci ildə Şəki səhərində anadan olub. 1978-1988 ci illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində oxuyub.1988-1989-cu illərdə Şəki İpək İstehsalat birliyinin 3 sayli filialında ipəkaçan işləmişdir.1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1994-1995-ci illərdə Oğuz rayon Yaqublu kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 1995-2005-cü illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 2002-2010-cu ildə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 2004-cü ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim işləməyə başlamışdı. 2009-cu ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim işləyir. 2014-cü ildən AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Elmi katib vəzifəsində çalışır. Ailəlidir. Üç övladı var.

TƏHSİLİ ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
2011-ci ildəAMEA-nın Riyaziyyatvə mexanika institutunda “MARKOV ZƏNCIRININ TRAYEKTORIYASININ SƏVIYYƏYƏ BIRINCI DƏFƏ ÇATMA ANLARI ÜÇÜN LIMIT TEOREMLƏRI VƏ ONLARIN TƏTBIQLƏRI”mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək , 2012-ci ildən riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdı.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988-1989-cu illərdə Şəki İpək İstehsalat birliyinin 3 sayli filialında ipəkaçan
1994-1995-ci illərdə Oğuz rayon Yaqublu kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi
1995-2005-cü illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi
2002-2010-cu illərdə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi
2004-2009-cu illərdə AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim
2009-cu ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim
2014-cü ildən AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Elmi katib

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Markov zəncirinin hərəkət edən təsadüfi dolaşmalar üçün sərhəd məsələləri
___________________________________________________________________
Məmmədova Adilə Sultan qızı
müəllimə

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT.

1949- cu ildə Şəkidə anadan olub. 1967 – ci ildə Şəki şəhər 2 saylı orta məktəbi bitirib. 1972 - ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun fransız – azərbaycan dili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1972 - ci ildən 1987 – ci ilə qədər Şəki şəhər 1 saylı orta məktəbdə və Şəki Pedaqoji texnikumunda ixtisası üzrə fransız – azərbaycan dili müəllimi işləmişdir. 1987 – ci ildən 1994 – cü ilə qədər şəhər 14 saylı orta məktəbdə tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 1993 –cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında işləmiş, eyni zamanda 1994 – cü ildən şəhər 10 saylı orta məktəbdə müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2000 – ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı yarandıqdan sonra orada ixtisası üzrə fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2014 – cü il 30 sentyabr 757 N-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. 2 dəfə qabaqcıl iş təcrübəsi yayılmışdır. Ailəlidir.2 övladı, 2 nəvəsi var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1972-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun fransız-azərbaycan dili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1972 – 1987 – Şəki şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə müəllim
1972 – 1987 – Şəki Pedaqoji texnikumunda müəllim
1987 – 1994 – Şəki şəhər 14 saylı orta məktəbdə tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
1994 – cü ildən 10 saylı orta məktəbdə müəllim
1993 – cü ildən BDU- nun Şəki filialında müəllim
2000 – ci ildən AMİ – nin Şəki filialında müəllim

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.

1. ”Gənclərin tərbiyəsində fəal və səmərəli işinə görə” Bakı Gənclər Təşkilatının Fəxri fərmanı.4 yanvar 1978 – ci il
2. “ İlin ən yaxşı müəllimi” – Respublika müsabiqəsinin laureatı
Müsabiqənin Fəxri fərmanı – 4 mart 1991 – ci il
3.”İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin şəhər turunun qalibi - 6 mart 1998 – ci il
4. Respublika Pedaqoji mühazirələrinin iştirakçısı və qalibi II yer – 10 may 2000 –ci il
5. Respublika Pedaqoji mühazirələrinin iştirakçısı və qalibi III yer – 30 may 2000 –ci il
6. ”Dərslərdə yeni təlim üsullarından istifadə”Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən seminarın iştirakçısı. Sertifikat – 11.06.2001 – ci il
7. ”Fəal və interaktiv Təlim – Tədris Metodları” mövzusuna həsr olunmuş və 2003 - cü ilin may – avqust aylarında 3 mərhələdə “Öyrədənlərin öyrədəni” üzrə sertifikat. Frenk Şorn – Qrup rəhbəri. Təhsilin İnkişaf Mərkəzi ABŞ – 22 avqust 2003 – cü il.
8. Azərbaycanda Müəllim hazırlığı üzrə Tədris proqramının Milli Kurriklumun inkişafı Layihəsində müvəffəqiyyətlə inkişafına görə sertifikat.İREX ABŞ Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət şöbəsi ABŞ səfirliyi iyun 2004 – may 2006
9. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən verilən sertifikat – (I sertifikat- 22.07.2007 – ci il) (II sertifikat - 15.08.2008 – ci il)
10. 2000 – 2010 cu illər arasında Fəxri Fərmanlar (8 Fəxri fərman)

ELMİ-METODİKİ MƏQALƏLƏRİ.

1. Şagirdlərin yazılarında xarakterik səhvlərlə mübarizə təcrübəsindən – 2000 ci il
2. Bakıda elmi metodiki Mərkəzlə BQXK –nin birgə keçirdiyi seminarda “Humanizm tərbiyəsi mövzusunda çıxışı” – 1997 – ci il
3. Müasir təlim metodları və təlimin səmərəliliyi – 2000 –ci il
4. IX,X,XI siniflər üçün tərtib edilmiş yeni “Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslikləri haqda rəy”- 2000 – ci il
5. Ana dili fənni Kurrikulumu üzrə rəy (V – XI siniflər) 2009 –cu il
_____________________________________________________________________
Musayeva Ədalət Ələkbər qızı
İlin müəllimi,pilot müəllim və Dillər kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1964-1974 –cü illərdə Şəki şəhər 10 № li orta məktəbdə oxumuş, 1974–cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1979 cu ildə SSSR-nin 50 illiyi adına Xarici Dillər İnstitutunu bitirmişdir. 1979-1984 cü illərdə Şəki rayon Aşağı Küncüt və İbrahimkənd məktəblərində müəllim işləmişdir. 1984-2015 Şəki şəhər 10 №-li orta məktəbdə müəllim, tədris işləri üzrə director müavini, hal–hazırda isə müəllim işləyir. 2002–ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında müəllim, 2008-ci ildən baş müəllim işləyir. AzETA-nin Şəki filialinin meneceridir. 2003–cü ildə pedaqoji mühazirələrə görə Təhsil Nazirliyinin II–dərəcəli diplomu ilə mükafatlandırılıb. 2003-cü ildə “Sərhədləri aşaraq” Gürgüstanda keçirilən Zaqafqaziya Müəllimlərinin I qurultayına nümayəndə seçilmiş və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. 2005-2007-ci illərdə ABŞ-nın Azərbaycanda keçirdiyi “Təhsildə əməkdaşlıq” layihəsinin qalibi olmuş, 1 ədəd kompüter və 250$ dollarlıq kitablar, Fəxri Fərmanlarla mükafatlandırılmış və ABŞ-da 2 aylıq təhsil almaq hüququ qazanmışdır. 2010-cu ildə 2 aylıq Kaliforniya ştatında kurs keçmək şansı qazanmış və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. 2012 –ci ildən UNİCEF-in kurikulum təlimçisidir və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. Ailəlidir. 3 övladı və 3 nəvəsi var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2014-cü ildə “Ən yaxşı müəllim “ müsabiqəsinin qalibi olaraq ilin müəllimi adina layiq görülmüş və 5000 manat pul və vəsiqə ilə mükafatlandırılmışdır. 2014-cü ildə XXIəsr “Elektron məktəb “ layihəsinin qalibi olaraq “Pilot müəllim” adına layiq görülmüş və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. Bu günə gədər 140 fəxri fərmanla mükafatlandırılıb.

APARDIĞI DƏRSLƏR

Xarici (ingilis) dildə oxu və nitq mədəniyyəti, ingilis dilinin praktik leksikologiyası, ingilis dilinin tədrisi metodikası, xarici dil (ingilis dili).

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İngilis dilində əvəzliklərin düzgün işlədilməsi qaydaları.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1979-1984 cü illərdə Şəki rayon Aşağı Küncüt və İbrahimkənd məktəblərində müəllim işləmişdir.
1985-cü ildən Dayaq məntəqə sədri
1984-2015 Şəki şəhər 10 №-li orta məktəbdə müəllim, tədris işləri üzrə director müavini, hal–hazırda isə müəllim işləyir.
2002–ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında müəllim, 2008-ci ildən baş müəllim işləyir.
2007-ci ildən AzETA-nin Şəki filialinin meneceridir .
Peşəkar cəmiyyətlərdən Az-ETA,Frendship Force-un, İATEFL-ın (Beynəlxalq İngilis dili Müəllimləri Assosiası) , “İnkişaf” Elmi Mərkəzinin üzvüdür.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTİRAKI
 
1994- 10 saylı məktəb, Şəki rayonu- direktor müavini. up to present Secondary school *10 in Sheki district. English teacher and Deputy Director.
2002-2012. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Şəki filialı. İngilis dili / Qrammatika şöbəsi
2004 The FocusEd Co-ordinator in Azerbaijan
2007 - “Təhsildə Ən Yüksək Mükafat” (ACCELS təşkilatı, ABŞ Təhsil Departamenti) Proqramının finalisti-TEA-qalibi kimi
2007-Qiymətləndirmə Standartlarının Hazırlanması üzrə işçi qrupu tərkibində Kiyevdə seminarlar- Ukrayna -Britaniya Şurası- TQDK- AzETA
2009 -ETTO Online Universitet - Distan Təhsil - TN və Britaniya Şurasının birgə layihəsi
2010 ABŞ- Kaliforniya Dovlət Universitetində təhsil - Yeni İnteraktiv Metodlar və Vətəndaş Təhsili üzrə intensiv ixtisasartırma kursu
2012- “Kurikulumun tədrisi prosesində dərsə verilən pedaqoji və metodiki tələblər-TPR
2012-Fiziki hərəkətlərdə cavablandırma –II beynəlxalq elmi konfrans. 26-28 noyabr
2012 II Beynəlxalq Konfrans - Müəllim Hazırlığının Müasir Problemləri 26-28 noyabr
2014- İnkulüziv təhsilin tarixi-Bakı-2 may
2014-Təhsil və tərbiyə sistemlərinin qarşılıqlı münasibətləri-III beynəlxalq elmi konfrans-22-24 may
2013 Kurrikulum jurnalı TPR - ingilis dilinin tədrisində ən müasir metodlardan biridir.
2014 Respublika Konfransı - Tərbiyənin məzmunu 01-22 iyun V Respublika Elmi - Praktik Konfransı - TPR
2014 XXI-Əsr Mədəni Paradiqması Multimədəni Aspektdə - Respublika Elmi Praktik Konfransında məruzəçi, 25-26 noyabr
2016 Xarici Dillərin Tədrisinin Aktual Problemləri - Respublika Elmi konfransından məruzəçi, 5-6 may

TƏLTİFLƏR

1997 May. Briyaniya şurasının sponsorluğu ilə müəllimlərin təkmilləşdirmə treyninqi.
1996- Azərbaycan ingilis dili müəllimləri cəmiyyətinin Şəki filialının meneceri.
2001-2002 Addım –addım proqramı.
2001-2002 İngilis dili müəllimlərinin metodik kursu. Britaniya şurası.
2002 Təlimçilər kursu. Kresni Biç. Sponsor OSİ_AF.1-2-3 səviyyələr. Təkmilləşdirmə müəllimi, təkmilləşənlərin təkmilləşdiricisi.
1992-2002.Təhsil və icra başçılarının fəxri diplomları. Öyrətmədə böyük həcmli, uzun müddətli təcrübə və müvəffəqiyyətlər.
2002. İlin ən yaxşı müəllimi.
2002. Azərbaycanın ən yaxşı müəllimləri toplusu, dərs- İNMAŞ.
2004. ELT –nin birinci beynalxalq konfransı. Bakı, Azərbaycan, prizentə.
2004 . Təhsilin hüquqi yolları. Sponsor OSİ.
2005 . Sərhədləri aşaraq. İkinci cənubi Qafqaz ingilis dili müəllimlərinin konfransı Gürgüstan.
2008. ELT - AzETA-nın regional konfransı, prizentə.
2009- June The AzETA workship enfitled “Teaching EFL through Art”.
2009. ELT- AzETA – nın beynalxalq konfransı. Bakı, prizentə.
2009. ,IKT, Ttəhsil nazirliyi.
2010. AzETA – Qlobal öyrətmə proyekti- qalib.
2010 . “Görünən dünyanı dəyişirik” test müsabiqəsi ABŞ.
2010 - December ,Online müəllimlər üçün təlim kursu.
2011 – February,Dərsliklərlə yeni təlim metodları ilə işləmə- kursu .
2011 – March,AzETA English Global Products Promotion Project 3
2011 – July,English Global Workshop
2011 – October,AzETA Dünya müəllimlər günü.
2012- January,UNICEF- kurikulum təlimçiçi.
2012 – March, Yeni təlim metodları kursu.
2012 – October, Beynalxalq müəllim günü. Təhsil naziri.
2005 -September. İkinci beynalxalq konfrans, prizentə.
2005 -December. AzETA –nın rayonlarda təşkil edilmiş treninqlərdə təşkil etdiyi dərslər.
2012-2013 Sabirabad, Mingəçevir, Ağcəbədi, Bərdə, Şəki, Xaçmaz rayonlarında və Bakı şəhərində kurikulum təlimçisi.
2015 17-18 yanvar Azərbaycan Təhsil Şurası "Təhsil sahəsinin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasına" Dəstək Proqramı" çərçivəsində "Öyrədənlərin öyrədəni" layihəsinə daxil olan "Elektron Tədris Resurslarının hazırlanması və tədrisdə tətbiqi"nin kütləviləşdirilməsi istiqamətində təlimçi-təlimi
2014-February 3-7
2014- March 22-27 Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi
2014-November28- December2- XXI-əsr müəllimləri üçün müntəzəm öyrənmə təlimləri-“Pilot” müəllim
2014-İyuh-2 Müəllim bacarıqlarına texnoloji kömək
2014-İyun-4 Texnologiya ilə Pedaqogikanın qarşılığı
2014 –İyun5 İKT mənbələrindən Kurrikulumda istifadə
2014-İyun 6 Texnoloji bacarıqlar və şəxsi inkişaf
2014-İyun8 İKT bacariqlarından öyrətmə və öyrənməyə dəstək
2014-İyun 10 İkt və CFT –UNEESCO üstünlüyü
2014-İyul 30 İkt –nin sinifdə təşkili və idarə olunması
2014-august 8-Dilin öyrədilməsində və dərsin planlaşdırılmasında resuslardan istifadə
2013-Jule İnklüziv Təhsil Üzrə təhsilin inkişafı
2013-june 3-5 Qramatik oyunlardan dərsin təqdimatına köməklik
2012 – Yeni təlim texnologiyaları
2009 - Azərbaycan Respublikası TN və Mədəd humanitar təşkilatı ictimai birliyinin təşkil etdiyi İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə İntel “Gələcək üçün Təhsil” təlim kursları
2009, 17 oktyabr – “Təhsildə İnnovasiyalar” adlı treninq, İREX
2009, 15 yanvar British Council Teacher Development Workshop on Working with Parents -Valideynlərlə iş
2009, 30 may – “Leadership in Education”- Təhsildə Liderlik- seminar, İREX
2008- IEARN Azərbaycan və ABŞ ilə birgə online əməkdaşlıq - Global Əlaqələr və Əməkdaşlıq layihəsi Connecting Youth Making Difference in the World
2008- Holistik Qiymətləndirmə, Vətəndaş Təhsili və İKT -dən istifadə üzrə Amerikalı mütəxəssis tərəfindən aparılan mentor müəllim kursları, -ABŞ səfirliyi və AzETA
2007- Müəllimləri yeni təlim texnologiyaları üzrə hazırlamaq üçün təlimçi kursu, Amerikalı mütəxəssis G.Dekkert tərəfindən aparılan kurs- ABS Səfirliyi və AzETA
2004-2007-Vətəndaş Təhsili üzrə kurs- ABŞ Təhsil Şurası
2002-2004- Amerikalı mütəxəssis John Silver tərəfindən aparılan Fəal təlim üzrə Müəllim Hazırlığı və Təlimçi Müəllim kursları - Açıq Cəmiyyət İnstitutu, ABŞ Təhsil Şurası və TN
2002-Mart Britaniya Şurası – ACİ birgə təşkil etdiyi Təlimçilərin Təlimi Konfransı
2002-ABŞ Səfirliyinin təşkil etdiyi Liderlik, Standartlar və Qiymətləndirmə adlı treninq
2001-2002 -“Addım-Addım" layihəsi üzrə Təlimçi Müəllim kursu
1999-2002- Tənqidi Təfəkkürün Inkişafi üzrə Mutaliə ve Yazı – təlimçi muəllim
1998, 2003- Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda ixtisası üzrə tam ixtisasartırma kursu
(Həmçinin 1998-ci ildən 2012-ci ilədək Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda innovativ təlim
metodları üzrə mühazirəçi)
Mükafatlar: 2014 - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, “İlin Müəllimi -100 Ən Yaxşı Müəllim” müsabiqəsinin qalibi kimi (100 ən yaxşı müəllim ) sertifikat və 5000 manat pul mükafatı

E_mail: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.
___________________________________________________________________________
iSMAYILOV VAQİF NÜSRƏT OĞLU

ADPU-nun Şəki filialının “Ümumelmi fənlər” kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1976-1986-cı illərdə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1987-1989-cu illərdə hərbi xidmət keçmişdir. 1992-1997-ci illərdə BDU-nun Şəki filialının “Pedaqogika və psixologiya” fakultəsində təhsil almışdır. 1997-ci ildən BDU-nun Şəki filialında laborant, müəllim vəzifələrində fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialının “Ümumelmi fənlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsini icra edir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun Şəki filialını bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989-1992-ci illərdə 100 saylı KTİ-də fəhlə
1997-1998-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında laborant
1998-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında müəllim
2000-2005-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialında müəllim
2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasında baş müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsil müəssisələrində marketinq xidməti
Müəllimlərin inklüziv təhsilə psixoloji hazırlığı problemləri

APARDIĞI DƏRSLƏR

Şəxsiyyət psixologiyası, Psixologiyanın tədrisi metodikası, Yaradıcılıq psixologiyası, Koqnitiv psixologiya, Təhsilin əsasları.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008, Bakı, AMİ. Azərbaycan cəmiyyətinin müasir mərhələsində gənclərin əxlaqi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri // Respublika elmi konfransı.
2009, Bakı, AMİ. Müasir şəraitdə yaşlıların təhsili: problemlər və perspektivlər // Respublika elmi Konfransı.
2011, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri // Beynəlxalq elmi konfrans.
2014, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf // Beynəlxalq elmi konfrans.
2014, Bakı, AMİ. Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları // Respublika elmi konfransı.
2014, Bakı, AMİ. Müasir şəraitdə tərbiyə sisteminin vəziyyəti: axtarışlar, problemlər, təkliflər // Respublika elmi konfransı.
______________________________________________________________________________
ADIŞİRİNOV KAMİL FİKRƏT OĞLU

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-cı ildə Oxud kəndində anadan olub. 1967-1975-ci illərdə Oxud kənd səkkizillik məktəbində, 1975- 1977-ci illərdə Oxud kənd orta məktəbində oxuyub. 1982-1987-ci illərdə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) ali təhsil alıb. 1987-ci ildən 1998-ci ilədək Şəki Şəhər Mədəniyyət Şöbəsində kitabxana sistemi üzrə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1998- ci ildən etibarən paralel olaraq Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 1998-ci ildən 2001-ci ilədək həmçinin BDU-nun Şəki filialında saathesabı üzrə mühazirə və seminarlar aparmışdır. 2002-ci ildən etibarən daimi olaraq Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə cəlb edilmiş, 2009-cu ilədək həmin məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərini tədris etmişdir. 2005-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında çalışır. Hazırda filialın Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.
2007- 2013- cü illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olmuşdur.
2013- cü ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun ixtisaslaşmış Elmi Şurasında “ İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2010-cu ildən AMİ-nin Şəki filialının baş müəllimidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1987-1989-cu illərdə MKS-nin 5-saylı filialında və MKS-də böyük biblioqraf və böyük metodist.
1992- 1998-ci illərdə MKS-də şöbə müdiri.
2002-2009-cu illərdə Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində müəllim
2005- ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının Humanitar elmlər kafedrasında müəllim.
2009-2010- cu illərdə AMİ-nin Şəki filialının Humanitar elmlər kafedrasında müəllim.
2010- cu ildən AMİ-nin Şəki filialının baş müəllimi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Şəkidə yaşayıb-yaratmış İsmayıl bəy Nakam Sədrəddinbəyovun ədəbi irsinin araşdırılması.
Şəki folklor mühitinin tədqiqi (XX əsr üzrə).
XX əsr Şəki ədəbi- mədəni mühitinin tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin nəşri tarixindən// AMEA- nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 3
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 4
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın “ Məcnun və Leyli” poemasının Nizami və Füzulinin “ Leyli və Məcnun” əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 5.
2007, Bakı. “Fərhad və Şirin” mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında”// Mədəni-maarif. № 8.
2009, Махачкала. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Выпуск 7.
2010. Москва. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование.
2011, Bakı. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu// Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə.
2012.Bakı.Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, / “ Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab).
2013, Bakı. İsmayıl bə Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU- nun Xəbərləri, № 1.
2014, Симфереполь. История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского. Том. 27(66). № 3.
2014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ “ Qədim türk yurdu Baş Layısqı” kitabı.

KİTABLARI:

2006, Bakı. İsmayıl bə Nakam: həyatı və bədii yaradıcılığı ( monoqrafiya)
2006, Bakı. Qədim türk- Oğuz yurdu Oxud (monoqrafiya)
2009, Bakı. Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər (monoqrafiya)- həmmüəllif
2014. Bakı. Qədim türk yurdu Baş Layısqı (monoqrafiya)- həmmüəllif

Tərtib etdiyi və ön söz yaratdığı kitablar
1. Abdullayev E.S. "Üşüdü qəlbimiz": şeirlər. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 110 s.
2. Qaffarov T. Gözümün işığı, dilimin sözü: Şeirlər, hekayələ, dram əsərləri. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 316 s.
3. Hümmətov N.U. Tanrıdan siləyim: Şeirlər, Oçerk və hekayələr, məqalələr. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 365 s.
4. Əhməd Zəyzidli: Nədir yaşamaq? şeirlər. Bakı: Elm və təhsil, 250 s.
5. Nurlu xatirələr işığında: Elmi-ensiklopedik toplu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 286 s.
6. Çələbiyev M.M. İnsan ləyaqəti: hekayələr. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 290 s.
7. Məsimova A.N. İtirilmiş səadət: hekayələr və şeirlər. BAkı: Elm və təhsil, 2017, 108 s.
__________________________________________________________________________________

FEYZULLAYEVA SƏADƏT TEYFUQ QIZI
Təbiət fənləri və onların tədrisi kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

26.02.1972 – ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1989-cu ildə Şəki şəhər 11 saylı orta məktəbi fərqlənmə, 1995-ci ildə N.Nusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin biologiya–kimya müəllimliyi ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-ci ildən ADU-nun Şəki filialında əmək fəaliyyətinə laborant olaraq başlamışdır. 2001-ci ildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Bakıya köçmüş və 2003-cü ilə kimi Bakı şəhəri Y.Kovalyov adına 229 saylı məktəbdə müəllim olaraq işləmişdir. 2003-cü ildən AMİ-nin Şəki filialında Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasında müəllim, 2009-cu ildən isə baş müəllim olaraq çalışır. Ailələlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında laborant
1997-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında müəllim
2001-ci ildən Bakı şəhər Y.Kavalyov adına 229 saylı məktəbdə müəllim
2003-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında müəllim
2009- ci ildən AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim

TƏDQIQAT SAHƏSİ

“Kişçay” hövzəsinin selləri
Ümumi təhsil Kurikulumunun əsasları və kurilulumun “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində tədbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNARLAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007. Bakı. Regional ekocoğrafi şərait və onun yaxşılaşdırılması yolları. Azərbaycanda müasir coğrafi tədqiqatlar mövzusunda Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri
2008. Baky. Gənclərə əbədi örnək. Труды Географического Общества Азербайджана, XIII том, Экспериментальные природно- разрушительные явления и создаваемые ими экогеографические проблемы
2009. Bakı. Kişçay hövzəsində sellərə qarşı mübarizə tədbirləri. Aspirantların və tədqiqatçıların XIII respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.
2009. Mockвa. Антропогенная деградация горных лесов бассейна реки Кишчай. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.Журнал научных публикаций.
2011.Bakı. Geomorfoloji amilin sellərin yaranmasına təsiri. XXI əsrin ekoloji çağırışları və Azərbaycan. Bakı Dövlət Universiteti
2011.Bakı. Sellərin idarə olunması. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVI cild. Azərbaycan landşaftlarının optimallaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafın müasir problemləri. №5
2011.Bakı. Ekoloji indiqatorlar sel fəaliyyətinin indiqatorları kimi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVI cild. Azərbaycan landşaftlarının optimallaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafın müasir problemləri.
2011.Новосибирск. Динамика селевых явлений в бассейне Кишчай. Наука и современность-2011. Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции. Часть ı.
2011. Москва . Влияние климатического фактора образование селевого потока. Российская академия наук. Высшая аттестационная комиссия Межрегиональный совет по науке и технологиям. Фундаментальные и прикладные проблемы науки.Том 3. Материалы VI симпозиума
2011.Bakı. Fitomelorativ tədbirlərin təşkili davamlı inkişafın ayrılmaz hissəsi kimi. Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Beynəlxalq konfransın materialı. Azərbaycan Universiteti.
2012. Bakı. Sellərin idarə olunmasında Baş Planın yaradılmasının vacibliyi. Doktarantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika Konfransının materialları I cild.
2012. Bakı. Kişçay hövzəsində ekzomorfogenez proseslərin dinamikası. AMEA-nın xəbərləri, Coğrafiya İnstitutu.
2012. Bakı. “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində fəal tədris metodlarının tədbiqi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti. N 2.
2014. Bakı. Təhsildə proqressiv innovasiyalar. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti. N 3.
__________________________________________________________________________________
 
Eminova Mirvari Abduləli qızı
(Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi)
Qısa bioqrafik məlumat
1965-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1982-ci ildə Şəki şəhər 19 saylı orta məktəbi, 1997-ci ildə BDU-nun Şəki filialının tarixçi, tarix müəllimi ixtisasını əla qiymətlərlə bitirib. 1995-2005- ci illərdə şəki şəhəri 7 saylı məktəbdə tarix müəllimi, 1999-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialı, 2004-2016-cı ildən AMİ-nin Şəki filialında tarix müəllimi işləyib. 2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialında işləyir. hal-hazırda filialın Humanitar elmlərkafedrasının baş müəllimidir. Ailəlidir, 2 övladı var.
Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adları
1997-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialını bitirmişdir.
2014-cü ildən AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertantıdır.
2010-cu ildən AMİ-nin Şəki filialının baş müəllimidir.
Əmək fəaliyyəti
1985-1986-ci illərdə Şəki "Su kanal" idarəsində laborant
1987-1989-cu illərdə ölçü cihazlarına və standartlara Dövlət Nəzarəti Laboratoriyasında kadrlar şöbəsinin inspektoru
1990-1992-ci illərdə şəki şəhər statistika idarəsində təsərrüfat hissə müdiri
1995-2005-ci illərdə Şəki şəhər 7 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi
1999-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında tarix müəllimi
2004-2016-cı illərdə AMİ-nin Şəki filialında müəllim (2010-cu ildən baş müəllim)
2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialında baş müəllim
Tədqiqat sahəsi
XVIII əsrin I yarısında Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri
Milli kurikulumun tələbləri əsasında tədrisin aktual problemləri
Tarixin tədrisində multimediya - kompüter texnologiyalarından istifadə
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı
2009, Bakı. Pedaqoji işçilərin elmi-metodik səviyyəsinin yüksəldilməsində ixtisasartırma təhsil müəssisələrinin rolu. Respublika elmi konfransı
2012, Müəllimlərin innovasiya texnologiyalarına münasibəti və təhsildə keyfiyyət məsələləri. II Beynəlxalq elmi konfrans
2013, Avropa dövlətləri və erməni terroru. İnsan Hüquqları İnstitutunun 15 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans
2014, Müasir təhsilin aktual problemləri. III Beynəlxalq elmi konfrans
2015, "Təhsildə fəlakət riskinin azaldılması" təlimçilərin təlimi seminarı
Təltiflər
2004. Təhsil Nazirliyinin xətti ilə keçirilən "Elmi pedaqoji müzakirələrdə qalib gəldiyinə görə II yer
2004. İREX Azərbaycanda müəllim hazırlığı üzrə tədris proqramının (kurikulumun) inkişaf-sertifikat
2009. İKT-nin təhsildə tətbiqi üzrə "Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi-sertifikat.
2012. Ali məktəb müəllimləri üçün təlim kursu - sertifikat
2014. 22-24 may - III Beynəlxalq Elmi konfrans - sertifikat
2014. 24 iyun-18iyul "Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları" təlim kursu - sertifikat
Elmi-metodik məqalələri
1. Pedaqoji işçilərin elmi-metodik səviyyəsinin yüksəldilməsində ixtisasartırma təhsil müəssisələrinin rolu. Bakı 2009. Respublika elmi konfransının materialları
2. Erməni məsələsi Avropa siyasətində Bakı, 2010 Xəbərlər, elmi-metodik jurnal.
3. Avropa dövlətləri və erməni terroru. Bakı, 2013. Beynəlxalq elmi konfransın materialları
4. müəllimlərin innovasiya texnologiyalarına münasibəti və təhsildə keyfiyyət məsələləri. Bakı, 2012. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları
5.Müasir təhsilin aktual problemləri. 2014. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları.
Tədris etdiyi fənlər
Qadqaz tarixi, Azərbaycan xalqının etnogenezi, Tarixin tədrisi metodikası, Azərbaycan tarixi, Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları.
Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Tərbiyə vermək yuxudan oyatmaq deməkdir Q.HİPPEL

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

QALEREYA

joomlatemp