Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu ildə Oğuz rayonunda anadan olub.1967-1975-ci illərdə Oğuz rayon Bucaq kənd səkkizillik məktəbində, 1975-1977-ci illərdə Oğuz şəhər 2 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişdir. 1981-1993-cü illərdə Oğuz rayonunda orta məktəbdə müəllim, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, Oğuz Rayon Təhsil Şöbəsində metodist və məktəb inspektoru vəzifələrində işləmişdir. 1993-cü ildən 2000-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş müəllim, dosent, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı yaradıldıqdan sonra orada dosent, kafedra müdiri kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2006-cı ildən elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsin də işləyir. Filialın “Ümumelmi fənlər kafedrasının dosentidir. 2009-cu ildə Təhsil Nazirliyinin Kollegiya qərarı ilə "Fəxri Fərmanla təltif edilmiş, 2011-ci ildə "Qızıl Qələm" Media Mükafatına layiq görülmüşdür. Ailəlidir. 3 övladı, 5 nəvəsi var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir.
1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspiranturasında yaş və pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1991-ci ildə namizədlik: “Altıyaşlıların birinci sinifdə riyaziyyatı mənimsəmələrinin pedaqoji psixoloji imkanları”
2008-ci ildə “dosent” elmi adına layiq görülmüşdür.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1981-1982-ci illərdə Oğuz Rayon Astraxanovka kənd orta məktəbində müəllim
1982-1983-cü illərdə Oğuz Rayon Qarabulaq kənd orta məktəbində müəllim
1983-1986-cı illərdə Oğuz Rayon Muxas kənd orta məktəbində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
1987-1990-cı illərdə Oğuz Rayon Təhsil şöbəsində metodist
1990-1993-cü illərdə Oğuz Rayon Təhsil şöbəsində məktəb inspektoru
1993-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasında baş müəllim.
1994-1995-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında ictimai əsaslarla dekan
1995-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedranın müdiri
2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında dosent
2002-2006-cı illərdə AMİ-nin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasının müdiri
2006-cı ildən elmi işlər üzrə direktor müavinidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İbtidaiTəhsil sistemində psixoloji xidmətin təşkili və aktual problemləri
Ailə münasibətlərinin sosial –psixoloji problemləri
Yeniyetmə və gənclərdə deviant davranışın motivasiyası və profilaktikasının sosial-psixoloji məsələləri

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007. Bakı, ADPU Azərbaycan Xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müəllim hazırlanma siyasəti və problemləri “Beynəlxalq konfrans”
2008, Bakı,AMİ. Azərbaycan cəmiyyətinin müasir mərhələsində gənclərin əxlaqi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri.// Respublika Elmi Konfransı
2009, Bakı,AMİ. Müasir şəraitdə yaşlıların təhsili:problemlər və perspektivlər.// Respublika Elmi Konfransı
2011, Bakı, Avrasiya Universiteti. Qloballaşma şəraitində humanitar elmlər aktual problemləri// Respublika elmi-praktik konfransı
2011, Bakı, Azərbaycan Universiteti. Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri// Beynəlxalq konfrans
2011, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri// Beynəlxalq elmi konfrans
2013, Bakı, ADPU-Ali pedaqoji məktəb tələbələrinin peşə fəliyyətinə hazırlığının psixoloji problemləri// Beynəlxalq elmi konfrans
2014, Bakı. AMİ. Müəllim hazırlığının müassir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf. // Beynəlxalq elmi konfrans
2014, Bakı, AMİ. Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları // Respublika elmi konfransi
2014, Bakı, AMİ. Müassir şəraitdə tərbiyə sisteminin vəziyyəti: axtarışlar, problemlər, təkliflər // Respublika elmi konfrans
2014, Bakı. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara sosial-psixoloji rabilitasiya xidmətinin təşkili. // Respublika elmi-praktik konfransı
2014, Bakı. Ənənəvi və interaktiv təlim metodları: müqayisələr və paralellər.// III Beynəlxaq konfrans
2017, Novomber,Psychological character of struktural and funksional changes of Azeri family madel in globalization conditions// İnternational Seience conference İnclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support-Abstrects Sokhumi State University// Tbilisi-20-21
2017-ci il 6 dekabr,Bakı.Rol-cins davranışının pozulması ailədaxili konfiliktlərin determinantlarından biri kimi// Ə.Ə.Əlizadənin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Əbdül Əlizadə:”Ənənəvi təhsildən yeni təfəkkür məktəbinə”adlı respublika elmi konfransının materialları// ADPU,
2017, Bakı, Azərbaycan ailə modeli milli-mənəvi dəyərlər və qloballaşma kontekstində//“Mədəniyyət Dünyası”// ADMİU// XXXIII
2018, Mingəçevir,Müasir ailədə şəxsiyyətin sərvət meylində və sosial yönəlişliyində dəyişmələrin psixoloji motivləri//7-8 may 2018-ci il tarixlərdə Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilmiş “Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” adlı respublika elmi konfransının materialları//
2018-ci il 28-29 iyun.Bakı.Türk xalqlarının etnopsixoloji görüşlərində ailə konsepti: ənənə və müasirlik//28-29 iyun 2018-ci il tarixdə keçirilmiş “Türkdilli ölkələrdə təhsil və sosial elmlər” mövzusunda AXC-nin 100 illiyinə və Qafqaz İslam Ordusunun 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Simpoziumun materialları
2018-ci il,11-13 oktyabr Qloballaşma şəraitində ailə həyat tərzinin modernləşməsinin psixoloji xüsusiyyətləri.// 11-13 oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Qazaxıstan Respublikası Almatı Dövlət Pedaqoji Qızlar Universitetində keçirilmiş V Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun materialları
2018-ci il 15-16 noyabr //Konfiliktli qarşılıqlı təsir ailədaxili münasibətlərdə psixoloji risk amili kimi// Bakı Slavyan Universitetində keçirilmiş “Kulturoloji Paradigmalar və Yeniləşən Azərbaycan” mövzusunda Beynəlxalq Konfransın tezisləri// BSU,
2018-ci il 23 noyabr Gender konsepsiyasının psixoloji aspektləri//“Gender problemi və müasir Azərbaycan” mövzusunda Azərbaycan Universitetində keçirilmiş respublika elmi konfransının materialları

ELMİ VƏ METODİKİ MƏQALƏLƏRİ

1989,Bakı,Məsələ həlli bacarıqlarının formalaşdırılması.//İbtidai məktəb və məkətəbəqədər tərbiyə. N 3.
2000,Bakı, Humanistləşdirmənin pedaqoji imkanlarına dair. // Təhsil, mədəniyyət, incəsənət, N 2
2000, Bakı, Erkən yaşdan təlim problemi. // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, N 2
2002, Bakı, Təlimdə yeni texnologiyalar: dialoq dərslər.// Təhsil,mədəniyyəti, incəsənət, N 2
2002, Bakı. Məktəb psixoloqunun “çətin” yeniyetmələrlə işinin xüsusiyyətləri. // Təhsil, mədəniyyət,incəsənət,N 3
2003,Bakı.Məktəblilərdə emosional stressin xüsusiyyətləri.// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. N4
2003, Bakı. Altı yaşlı uşaqlara məktəbdə psixoloji yardımın əsas formaları. // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, N 4
2005, Bakı. Məktəbəqədər yaşda sensor inkişafın xüsusiyyətləri.// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, N 1
2006, Bakı. Uşaqlıq dövrünün yaş böhranları və onların psixoloji təbiəti.// İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, N 2
2007, Bakı.İntellekt: mənşəyi, strukturu və formalaşmasına təsir göstərən amillər. // Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri. N 1
2007,Bakı. Təlimdə geridəqalmanın klinik göstəriciləri və korreksiya imkanları.// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. N 3
2009, Bakı. “Vunderkindlər fenomeni” // Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri. N 4
2010, Bakı. Pedaqoji ali məktəb tələbələrinin peşə fəaliyyətinə hazırlığının psixoloji məsələləri. //AMİ-nin xəbərləri. N 2.
2011, Bakı. Müasir psixoloji testlər və onların təsnifatı haqqında.// AMİ-nin xəbərləri. N 1.N 3.
2011, Bakı. Əkizlərin psixologiyası haqqında bəzi mülahizələr. // Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universitetin xəbərləri.
2012,Kompyuter və uşaqların fizioloji sağlamlığı.//Təhsil N-5-6
2013,Uşaqları psixi inkişafının senzitiv yaş dövrləri.// Təhsil N10
2014, Bakı. Milli mənlik şüuru milli ideologiyanı formalaşdıran amillərdən biri kimi// Pedaqoji Universitet xəbərləri.N 4
2015, Bakı, Ailə psixologiyası. fənn proqramı “Müəllim”,
2015, Bakı, Ailədə nəsillər arasında konfiliktlər sosial-psixoloji təhlil kontekstində//Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri BSU//N 1
2015, Bakı, Uşaqlarda yalançılığın səbəbləri və onun profilaktikası //“Təhsil” jurnalı// N 11
2015, Bakı, “Deviant” davranış formaları və onların elmi izahına yanaşmaların müxtəlifliyi // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri.// N 6.
2015, Bakı, “Deviant” davranış formaları və onların elmi izahına yanaşmaların müxtəlifliyi// Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Təbiət, humanitar və pedaqoji elmlər bölməsi// N 2.
2016, Bakı, Bacarıqlar, vərdişlər və adətlər fəaliyyətin vasitələri kimi.// “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”// BSU, N 1.
2016, Bakı, Yeniyetmə və gənclərdə addiktiv davranışın motivasiyası və təzahür xüsusiyyətləri//Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri// N 1
2016, Bakı, Dəyərlər sistemi və onların təsnifatına yanaşmalar// Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi Əsərlər// N 4
2017, Bakı, İnsan həyatının normal yaş böhranlarının simptomatikası və onların davranışda təzahürü// Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri.// N 1
2017, Bakı, Yeniyetməlik və erkən gənclik yaşlarında həyati özünü təyinetmənin psixoloji aspektləri//Bakı Slavyan Psixologiya jurnalı// N=1
2017, Bakı, Ailədaxili münasibətlərin formalaşmasında ünsiyyət tipləri və üslublarının rolu //Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitunun Elmi əsərləri// N 6
2017, Bakı, Qloballaşma şəraitində ailədaxili münasibətlərdə transformasiyalar//“Tarix İnsan və Cəmiyyət” Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal// ADPU. N 2 (17)
2017, Bakı, Psixoloji iqlim ailədaxili münasibətlərdə qarşılıqlı təsirin əsası kimi// Təhsil İnstitutunun Elmi Əsərləri// N 5,
2017, Bakı, Müasir ailə sistemində qarşılıqlı münasibətlərin psixoloji xüsusiyyətləri// Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası// ADPU-nun Elmi Xəbərləri// N 3 C.65
2017, Bakı, Yeniyetmə və gənclərdə fərdi həyat üslubunun formalaşmasının ailədaxili münasibətlərə təsiri //, N1
2018, Bakı,Cinsi fərqlər amili və gender stereotiplərinin ailədaxili münasibətlərə təsirinin psixoloji xüsusiyyətləri// Tarix insan və cəmiyyət Elmi nəzəri və elmi metodik jurnal// ADPU// N1
2018, Bakı,Qloballaşma dövrünün gender problemləri və onlıarın ailədaxili münasibətlərəö təsiri// Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri// N3
2018, Bakı,Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığında ailədaxili münasibətlərin etnopsixoloji səciyyəsi// Humanitar elmlər seriyası// AMEA-nın Xəbərləri. №1
2018, Bakı,Ailədaxili münasibətlərin sosial tənziminin psixoloji şərtləri// Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri//№
2018, Bakı,Qısqanclıq amili ailədaxili münasibətlərdə konfliktogen amil kimi//“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”// BSU. № 3
2018, Bakı,Психологические особенности взаимоотношений в семейной системе Азербайджана в условиях глобализации// Журнал “Psixologiya”// № 2
2018. Avstriya, Vyana. Psychological analysis of norms related to gender roles in Azerbaiyani family// European Sciense Riview The European Journal of Education and Applied Psychology// N=4
2018, Bakı,Azərbaycan etnopsixoloji fikrində ailə və ailə məişəti məsələləri// Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Mədəniyyət Dünyası” jurnalı// XXXV buraxılış
2018, Bakı,Ailə mənəviyyatımızın beşiyi güvənc qaynağımızdır.// “Təhsil” Elmi-nəzəri pedaqoji, metodik jurnal// N=10
2018, Bakı,Confilicting interaction as a pshylogical risk factor in intra family relations// Journal of Awareness Rating Akademy cilt:3 sayı: özelUniversitetinin Xəbərləri. N2
2019.Bakı.Ailədə ər arvad münasibətlərinin formalaşmasında və qarşılıqlı adaptasiyada fərdi psixoloji xüsusiyyətlərin rolu// Bakı Dövlət Universitetinin “Psixologiya” jurnalı// N 1

KİTABLARI

2000,Bakı. Məktəblilərlə qabiliyyətlərin inkişafı və tərbiyəsi (metodik tövsiyə)
2003,Bakı. Psixodiaqnostika məsələləri. (dərs vəsaiti)
2005,Bakı. Uşaq psixologiyası. (dərs vəsaiti)
2009,Bakı. Təhsil sistemində psixoloji xidmət: nəzəriyyə tərbiyə və təcrübə. (dərs vəsaiti, 2 hissədə)
2015. Bakı. Ailə psixologiyası (dərs vəsaiti)
2017.Bakı.Dünyanın məşhur və tanınmış psixoloqları(tarixi-bioqrafik oçerklər)