Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu ildə Oğuz rayonunda anadan olub.1967-1975-ci illərdə Oğuz rayon Bucaq kənd səkkizillik məktəbində, 1975-1977-ci illərdə Oğuz şəhər 2 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1981-1993-cü illərdə Oğuz rayonunda orta məktəbdə müəllim, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, Oğuz Rayon Təhsil Şöbəsində metodist və məktəb inspektoru vəzifələrində işləmişdir. 1993-cü ildən 2000-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş müəllim, dosent, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı yaradıldıqdan sonra orada dosent, kafedra müdiri kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında işləyir. 2006-cı ildən elmi işlər üzrə direktor müavini, filialın “Ümumelmi fənlər kafedrasının dosentidir. 2009-cu ildə Təhsil Nazirliyinin Kollegiya qərarı ilə "Fəxri Fərmanla təltif edilmiş, 2011-ci ildə "Qızıl Qələm" Media Mükafatı Laureatı adına layiq görülmüşdür. Ailəlidir. 3 övladı, 6 nəvəsi var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir.
1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspiranturasında yaş və pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1991-ci ildə namizədlik: “Altıyaşlıların birinci sinifdə riyaziyyatı mənimsəmələrinin pedaqoji-psixoloji imkanları”
2008-ci ildə “dosent” elmi adına layiq görülmüşdür.
2017-ci ildən ADPU-nun “Ümumi psixologiya” kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantdır.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1981-1982-ci illərdə Oğuz Rayon Astraxanovka kənd orta məktəbində müəllim
1982-1983-cü illərdə Oğuz Rayon Qarabulaq kənd orta məktəbində müəllim
1983-1986-cı illərdə Oğuz Rayon Muxas kənd orta məktəbində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
1987-1990-cı illərdə Oğuz Rayon Təhsil şöbəsində metodist
1990-1993-cü illərdə Oğuz Rayon Təhsil şöbəsində məktəb inspektoru
1993-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasında baş müəllim.
1994-1995-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında ictimai əsaslarla dekan
1995-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasının müdiri
2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında dosent
2002-2006-cı illərdə AMİ-nin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasının müdiri
2006-cı ildən elmi işlər üzrə direktor müavinidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsil sistemində psixoloji xidmətin təşkili və aktual problemləri
Ailə münasibətlərinin sosial –psixoloji problemləri
Yeniyetmə və gənclərdə deviant davranışın motivasiyası və profilaktikasının sosial-psixoloji məsələləri

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Bakı, ADPU Azərbaycan Xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müəllim hazırlanma siyasəti və problemləri “Beynəlxalq konfrans”
2008, Bakı, AMİ. Azərbaycan cəmiyyətinin müasir mərhələsində gənclərin əxlaqi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri.// Respublika Elmi Konfransı
2009, Bakı, AMİ. Müasir şəraitdə yaşlıların təhsili:problemlər və perspektivlər.// Respublika Elmi Konfransı
2011, Bakı, Avrasiya Universiteti. Qloballaşma şəraitində humanitar elmlər aktual problemləri// Respublika elmi-praktik konfransı
2011, Bakı, Azərbaycan Universiteti. Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri// Beynəlxalq konfrans
2011, Bakı, AMİ, Müəllim hazırlığının müasir problemləri// Beynəlxalq elmi konfrans
2013, Bakı, ADPU, Ali pedaqoji məktəb tələbələrinin peşə fəliyyətinə hazırlığının psixoloji problemləri// Beynəlxalq elmi konfrans
2014, Bakı, AMİ, Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf. // Beynəlxalq elmi konfrans
2014, Bakı, AMİ, Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları // Respublika elmi konfransı
2014, Bakı, AMİ, Müasir şəraitdə tərbiyə sisteminin vəziyyəti: axtarışlar, problemlər, təkliflər // Respublika elmi konfransı
2014, Bakı, AMİ, Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara sosial-psixoloji rabilitasiya xidmətinin təşkili. // Respublika elmi-praktik konfransı
2014, Bakı, AMİ, Ənənəvi və interaktiv təlim metodları: müqayisələr və paralellər.// III Beynəlxaq konfrans
2017, Tbilisi, Psychological character of struktural and funksional changes of Azeri family madel in globalization conditions// İnternational Seience conference İnclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support-Abstrects Sokhumi State University// Novomber -20-21
2017,Bakı, ADPU.Rol-cins davranışının pozulması ailədaxili konfiliktlərin determinantlarından biri kimi// Ə.Ə.Əlizadənin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Əbdül Əlizadə:”Ənənəvi təhsildən yeni təfəkkür məktəbinə”adlı respublika elmi konfransı
2018, Mingəçevir,Müasir ailədə şəxsiyyətin sərvət meylində və sosial yönəlişliyində dəyişmələrin psixoloji motivləri//7-8 may 2018-ci il tarixlərdə Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilmiş “Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” adlı respublika elmi konfransı
2018-ci il 28-29 iyun.Bakı.Türk xalqlarının etnopsixoloji görüşlərində ailə konsepti: ənənə və müasirlik//28-29 iyun 2018-ci il tarixdə keçirilmiş “Türkdilli ölkələrdə təhsil və sosial elmlər” mövzusunda AXC-nin 100 illiyinə və Qafqaz İslam Ordusunun 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Simpozium
2018-ci il,11-13 oktyabr Qloballaşma şəraitində ailə həyat tərzinin modernləşməsinin psixoloji xüsusiyyətləri.// 11-13 oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Qazaxıstan Respublikası Almatı Dövlət Pedaqoji Qızlar Universitetində keçirilmiş V Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu
2018, Bakı, BSU, 15-16 noyabr //Konfiliktli qarşılıqlı təsir ailədaxili münasibətlərdə psixoloji risk amili kimi// Bakı Slavyan Universitetində keçirilmiş “Kulturoloji Paradigmalar və Yeniləşən Azərbaycan” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans
2018, Bakı, 23 noyabr. Gender konsepsiyasının psixoloji aspektləri//“Gender problemi və müasir Azərbaycan” mövzusunda Azərbaycan Universitetində keçirilmiş respublika elmi konfransı
2019. Bakı, Azərbaycan Universiteti. Gənc ailədə ər-arvad cinsi rol sterotiplərinin formalaşdırılmasının psixoloji xüsusiyyətləri // Gender problem və müasir Azərbaycan // Beynəlxalq Konfrans.
2019, Mingəçevir. Qloballaşan cəmiyyət və gənclərin ailə həyat tərzinin modernləşməsinin social-psixoloji xüsusiyyətləri. // Respublika Elmi Konfransı.
2020, Rusiya Federasiyası, Tatarıstan, Çistopol. Влияние стреотипов о «мужественности»и «женственности» на форжирование половой идентичности.//Актуальные проблемы науки и практики. II Международная научно-Практическая Конференция. 30 октяьбря 2020 года
2021, Bakı, ADPU, İntuisiya yaradıcılıq psixologiyasının az öyrənilmiş fenomenlərindən biri kimi. “Elm və təhsildə innovativ texnologiyalar” adlı beynəlxalq konfrans
2021, Bakı. Azərbaycan ailəsinin mental dəyərlər sistemi: milli adət və ənənələr etnik şüur kontenstində // Beynəlxalq Qarabağ: Sosial və Humanitar Elmlərdə Modern Araşdırmalar Simpoziumu. 17-19 iyun 2021.

 ELMİ VƏ METODİKİ MƏQALƏLƏRİ

1989, Bakı,Məsələ həlli bacarıqlarının formalaşdırılması.//İbtidai məktəb və məkətəbəqədər tərbiyə. N 3.
2000, Bakı, Humanistləşdirmənin pedaqoji imkanlarına dair. // Təhsil, mədəniyyət, incəsənət, N 2
2000, Bakı, Erkən yaşdan təlim problemi. // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, N 2
2002, Bakı, Təlimdə yeni texnologiyalar: dialoq dərslər.// Təhsil,mədəniyyət, incəsənət, N 2
2002, Bakı. Məktəb psixoloqunun “çətin” yeniyetmələrlə işinin xüsusiyyətləri. // Təhsil, mədəniyyət,incəsənət,N 3
2003, Bakı. Məktəblilərdə emosional stressin xüsusiyyətləri.// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. N4
2003, Bakı. Altı yaşlı uşaqlara məktəbdə psixoloji yardımın əsas formaları. // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, N 4
2005, Bakı. Məktəbəqədər yaşda sensor inkişafın xüsusiyyətləri.// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, N 1
2006, Bakı. Uşaqlıq dövrünün yaş böhranları və onların psixoloji təbiəti.// İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, N 2
2007, Bakı. İntellekt: mənşəyi, strukturu və formalaşmasına təsir göstərən amillər. // Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri. N 1
2007, Bakı. Təlimdə geridəqalmanın klinik göstəriciləri və korreksiya imkanları.// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. N 3
2009, Bakı. “Vunderkindlər fenomeni” // Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri. N 4
2010, Bakı. Pedaqoji ali məktəb tələbələrinin peşə fəaliyyətinə hazırlığının psixoloji məsələləri. //AMİ-nin xəbərləri. N 2.
2011, Bakı. Müasir psixoloji testlər və onların təsnifatı haqqında.// AMİ-nin Xəbərləri. N 1.N 3.
2011, Bakı. Əkizlərin psixologiyası haqqında bəzi mülahizələr. // Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universitetin xəbərləri.
2012, Bakı. Kompyuter və uşaqların psixo-fizioloji sağlamlığı.//Təhsil N-5-6
2013, Bakı. Uşaqları psixi inkişafının senzitiv yaş dövrləri.// Təhsil N10
2014, Bakı. Milli mənlik şüuru milli ideologiyanı formalaşdıran amillərdən biri kimi// Pedaqoji Universitet xəbərləri.N 4
2015, Bakı, Ailə psixologiyası. (fənn proqramı) “Müəllim” nəşriyyatı
2015, Bakı, Ailədə nəsillər arasında konfiliktlər sosial-psixoloji təhlil kontekstində//Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri BSU, N 1
2015, Bakı, Uşaqlarda yalançılığın səbəbləri və onun profilaktikası //“Təhsil” jurnalı// N 11
2015, Bakı, “Deviant” davranış formaları və onların elmi izahına yanaşmaların müxtəlifliyi // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri.// N 6.
2016, Bakı, Bacarıqlar, vərdişlər və adətlər fəaliyyətin vasitələri kimi.// “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”// BSU, N 1.
2016, Bakı, Yeniyetmə və gənclərdə addiktiv davranışın motivasiyası və təzahür xüsusiyyətləri//Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri// N 1
2016, Bakı, Dəyərlər sistemi və onların təsnifatına yanaşmalar// Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi Əsərlər// N 4
2017, Bakı, Azərbaycan ailə modeli milli- mənəvi dəyərlər və qloballaşma kontekstində//"Mədəniyyət Dünyası//ADMİU//XXXIII"
2017, Bakı, İnsan həyatının normal yaş böhranlarının simptomatikası və onların davranışda təzahürü// Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri.// N 1
2017, Bakı, Yeniyetməlik və erkən gənclik yaşlarında həyati özünütəyinetmənin psixoloji aspektləri//Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri // N=1
2017, Bakı, Ailədaxili münasibətlərin formalaşmasında ünsiyyət tipləri və üslublarının rolu //Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitunun Elmi əsərləri// N 6
2017, Bakı, ADPU.Qloballaşma şəraitində ailədaxili münasibətlərdə transformasiyalar//“Tarix, İnsan və Cəmiyyət” Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal// N 2 (17)
2017, Bakı, Psixoloji iqlim ailədaxili münasibətlərdə qarşılıqlı təsirin əsası kimi// Təhsil İnstitutunun Elmi Əsərləri// N 5,
2017, Bakı, Müasir ailə sistemində qarşılıqlı münasibətlərin psixoloji xüsusiyyətləri// ADPU-nun Elmi Xəbərləri// Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası// // N 3
2017, Bakı, BDU.Yeniyetmə və gənclərdə fərdi həyat üslubunun formalaşmasının ailədaxili münasibətlərə təsiri //, "Psixologiya" jurnalı, №1
2018, Bakı,ADPU.Cinsi fərqlər amili və gender stereotiplərinin ailədaxili münasibətlərə təsirinin psixoloji xüsusiyyətləri// Tarix insan və cəmiyyət Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal// N1
2018, Bakı,Qloballaşma dövrünün gender problemləri və onlıarın ailədaxili münasibətlərəö təsiri// Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri// N3
2018, Bakı,Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığında ailədaxili münasibətlərin etnopsixoloji səciyyəsi// AMEA-nın Xəbərləri// Humanitar elmlər seriyası//. №1
2018, Bakı,Ailədaxili münasibətlərin sosial tənziminin psixoloji şərtləri// Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri//№1
2018, Bakı,Qısqanclıq ailədaxili münasibətlərdə konfliktogen amil kimi//“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”// BSU. № 3
2018, Узбекстан, Бухара,Психологические особенности взаимоотношений в семейной системе Азербайджана в условиях глобализации// Журнал “Psixologiya”// № 2
2018, Avstriya, Vyana. Psychological analysis of norms related to gender roles in Azerbaiyani family// European Sciense Riview The European Journal of Education and Applied Psychology// N=4
2018, Bakı,Azərbaycan etnopsixoloji fikrində ailə və ailə məişəti məsələləri// Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Mədəniyyət Dünyası” jurnalı// XXXV buraxılış
2018, Bakı,Ailə mənəviyyatımızın beşiyi və güvənc qaynağımızdır.// “Təhsil” Elmi-nəzəri pedaqoji, metodik jurnal// N=10
2018, Bosnya, Confilicting interaction as a pshylogical risk factor in intra family relations// Journal of Awareness Rating Akademy cilt:5
2019, Bakı.BDU.Ailədə ər-arvad münasibətlərinin formalaşmasında və qarşılıqlı adaptasiyada fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin rolu// “Psixologiya” jurnalı// N 1
2019, Bakı, Elm davamlı inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi. // “Təhsil” jurnalı, N 3
2019, Vyana. Psyshological features of changes in family Lifestyte during the period of old ages and senilify // Eurepean Gournal of Arts is in İnternational European Sciences rewew Scientific journal, N 5-6
2020, Rusiya Federasiyası, Moskva. Psyehological nature of personel relationships in a dysfunctional family // Eurasian science journals, N 6 (75)
2020,ABŞ. Nyu-York.Sosial and Psychological Analysis of the Fransformation Family Functions in the Age of Qlobalization // Journal of Complementary Medicine Research, vol 11, N 1. Web Of Science.
2021, Bakı. Müasir psixologiyada kreativlik və yaradıcı istedad problemi // “Təhsil”, N 1,2,3.
2021,Bakı.Psixologiya elminin inkişafına və elmi kadrların hazırlığına ADPU – nun töhfələri.(prof.R.İ.Əliyevlə müştərək) “ Məktəbəqədər və ibtidai təhsil”, N 3
2021,İtalia Rim.Motives of choosing a marriage partner of modern youth and their psychological nature.Sentific journal of İtaly.Annalı d`italia.N25,Vol N1

KİTABLARI

2000, Bakı. Məktəblilərlə qabiliyyətlərin inkişafı və tərbiyəsi (metodik tövsiyə)
2003, Bakı. Psixodiaqnostika məsələləri. (dərs vəsaiti)
2005, Bakı. Uşaq psixologiyası. (dərs vəsaiti)
2009, Bakı. Təhsil sistemində psixoloji xidmət: nəzəriyyə və təcrübə. (dərs vəsaiti, 2 hissədə)
2015, Bakı. Ailə psixologiyası (dərs vəsaiti)
2017, Bakı.Dünyanın məşhur və tanınmış psixoloqları(tarixi-bioqrafik oçerklər)
2021, Bakı, Azərbaycan ailə modeli qloballaşma və millilik kontekstində: (müqayisəli-etnopsixoloji tədqiqat) Monoqrafiya
2021, Bakı. Ailə və gender psixologiyası. (dərs vəsaiti) (Ü.A.Əfəndiyeva ilə müştərək)
2021, Bakı.Dinamik inkişaf yolu: ADPU – nun Şəki filialı: 30il. ”Elm və təhsil” 2021.344 səh.(dos.R.A.Rasulovla müştərək)

FƏNN PROQRAMLARI

2015. Bakı. Ailə psixologiyası. “Müəllim” nəşriyyatı
2019. Bakı. Ailə və gender psixologiyası (Ü.A.Əfəndiyeva ilə birlikdə) ADPU – nun nəşriyyatı
2022. Psixologiya. ADPU -nun nəşriyyatı
2022. Klinik psixologiya. (T.V. Mehdiyevlə birgə) ADPU – nun nəşriyyatı
2022. Bakı, Məktəb psixoloqunun stolüstü kitabı, (həmmüəlliflər: E.Bəylərov, L.Cəfərova, S.Həsənli və b.) “YEKO - print” nəşriyyatı, 368 səh.