QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT                                                                                                                                                                                                                   

İbrahimov Firədun Nadir oğlu 05 fevral 1952-ci ildə Şəki rayonunun Qudula kəndində anadan olmuşdur.
Atası-Qafarov Nadir İbrahim oğlu 1927-ci ildə Qudula kəndində təvəllüd etmiş, orta ixtisas təhsili almış kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olmuşdur. Müxtəlif kollektiv təsərrüfatlarda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 1984-cü ildə dünyasını dəyişmişdir.
Anası-Musayeva Zərifə Həsən qızı 1935-ci ildə Şəki rayonunun Qudula kəndində anadan olmuş, o, orta ümumi təhsil almış, kollektiv təsərrüfatlarda tütünçü işləmişdir. 2019-cu ildə dünyasını dəyişmişdir.
Firədun İbrahimov 1965-ci ildə Şəki rayon Qudula kənd məktəbinin 8-ci sinfini, 1967-ci ildə Şəki şəhər M.Füzuli adına 3№-li orta məktəbi, 1972-ci ildə Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1977-1981-ci illərdə qiyabi yolla ADPU-da aspirantura hazırlığı keçmiş, 1982-ci ildə “İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması” mövzusunda namizədlik (13.00.02-riyaziyyatın tədrisi metodikası), 1998-2000-ci illərdə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Təhsil Problemləri İnsititutunda “Elmlər doktoru proqramı” üzrə hazırlıq keçməklə, 2006-cı ildə ”Təlim prosesində alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları” mövzusunda doktorluq dissetasiyası (13.00.01-ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi) müdafiə etmişdir. Dissertasiya tədqiqatlarından əldə etdiyi elmi yenilikləri belə formulə etmək olar:
- Təlim sisteminin mükəmməlliyi şagirdlərin alqoritmik və evristik fəaliyyətlərinin optimal münasibətlərini özündə ehtiva etməsi ilə şərtlənir.
- Mükəmməl təlim sisteminin qanunauyğunluqlarının müyyənləşdirilməsinin metodoloji əsası kimi “sistem-struktur” yanaşmanın seçilməsi nəzəriyyədə özünə yer almış yanlışlıqların aradan götürülməsinə və onun təkmil hala salınmasına səbəb olur.
- Mükəmməl təlim sistemi hər kəsin (sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin, yaşlılıların, istedadlıların və digərlərinin) təhsil ehtiyaclarını ödəməyə açıq olan təhsilin həyatakeçirilmə yolu kimi dərk olunan tamdır (təşkilatlanmış dinamik sistemdir).
- Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi prosesinin metodik sisteminin işlənilməsində metodoloji əsas olaraq “sistem-struktur” yanaşmaya istinad olunması onun elmi-nəzəri səviyyəsini yüksəldir, sistemə daxil olan komponentlərin “imkandaşıyıcılıq funksiyaları”nın reallaşması prosesi daha səmərəli hala gəlir.
- Şagirdlərin idrak məsələlərinin həlli ilə bağlı bəşər təcrübəsini mənimsəməsi təlim prosesində onların əqli fəaliyyətinin analitik və evristik növlərini vahidin tərəfləri kimi sintez etmək bacarıqlarının formalaşma və inkişafı səviyyəsi ilə şərtlənir.
- Kiçikyaşlı məktəblilərin fəza təsəvvürlərinin inkişaf mərhələləri “sadə fəza əlamət və münasibətlərini”, “sadə fəza əlamət və münasibətlərinin ədədlərlə sintezini” və “sadə fəza əlamət və münasibətlərinin ədədlərlə, yerdəyişmə və zamanla sintezini” özündə ehtiva edən idrak prosesində təzahür edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 16 may 2007-ci il tarixli qərarı (protokol № 05-R) ilə Pedaqogi elmləər doktoru alimlik dərəcəsi (diplom: ED № 0913) və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 26 sentyabr 2014-cü il tarixli (protokol №11-R) qərarı ilə Ümumelmi fənlər kafedrası üzrə professor elmi adını (diplom:PR № 01368) almışdır.
1977-ci ildən fasiləsiz olaraq pedaqoji və elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğuldur.Yeddi yüz cap vərəqindən artıq həcimdə 230 elmi, elmi-metodik işin müəllifidir. 9 monoqrafiyası, ali məktəb tələbələri üçün iki cildlik “Pedaqogika” dərslyi, 10 dərs vəsaiti, 12 tədris vəsaiti, 2 metodik tövsiyəsi, 8fənn proqramı, 188 elmi, tədris –metodik(xaricdə 8 məqalə, 7 Beynəlxalq və respublika səviyyəli konfrans (Moskva, Sank-Peterburq, Novosibirski,Varşava və Bakı şəhərlərində keçirilən) mövzuları üzrə materiallar da daxil olmaqla) məqalə və tezisiyələri çap olunubdur.
Tədris-metodik məqalələri müxtəlif ölkələrdə(İspaniyada, Polşada, Rusiyada, Ukraynada) və respublikamızda nəşr olunan nüfuzlu (əksəriyyəti AAK-nın qeydiyyatına alınmış) dərgilərdə çapına nail ola bilmişdir. Son illərdə çap edilən, müəllifi olduğu “Pedaqogikaya giriş”, “Ümumi pedaqogikadan mühazirələr”, “Didaktika”, “Pedaqogika” (2cilddə), ”Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası”, “Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası”, “Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası”, “Ümumtəhsil məktblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası”, “Cəbr fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi”, “Ümumi riyazi təhsilin həyata keçirilməsi prosesində ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin mənimsədilməsi texnologiyası”, “”Funksiyalar” alt məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası”, “Ədədlər və əməllər” məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası” adlı vəsait və dərsliklərdən ali pedaqoji universitet və institutların tələbələri və aidiyəti üzrə magistrləri və doktorantura hazırlığı ilə əhatə olunanlar, elmi və praktik pedaqoji fəaliyyət subyektləri xüsusi fəallıqla istifadə etməklə faydalanırlar.
Təhsil, əmək və elmi fəaliyyətinə həmişə yüksək qiymət verilibdir.
Azərbaycan SSR Maarif Naziriliyinin qərarı (22 iyun 1978-ci il, № 83) ilə “Qabaqcıl maarif xadimi” nişanı ilə təltif edilmişdir. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı (2009-cu il 30 sentyabr tarixli 504 № -li) ilə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.Ona səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi Ali Məktəb və Elmi İdarə İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsinin Fəxri fərmanı (23 aprel 1980, № 3732), 2017-ci ildə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqının Fəxri fərmanı verilmişdir. Rusiya Fedarasiyasının Moskva şəhərində fəaliyyəti təşkil olunmuş Pedaqoji və sosial elmlər akademiyasının həqiqi üzvüdür (22 aprel 2011-ci il tarixli qərar, qərarın qeydiyyat nömrəsi: № 1608).
Siyasi fəaliyyəti Milli Lider Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlıdır. 1995-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Milli mənsubluğuna görə Azərbaycan türküdür. Ana dili Azərbaycan dilidir. Dini İslam dinidir. İnancı Tanrının təkliyi, məkansızlığı, maddi olmaması və hər şeyə qadir, ədalətli iradə sahibi olması ilə bağlıdır.
Ailəlidir. Həyat yoldaşı Müşafərim Məhərrəm qızı Əhmədova 1972-ci ildə Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir, ali təhsilli riyaziyyat müəllimidir. O, Şəki şəhər Fizika-riyaziyyat və humanitar təmayüllü liseydə tədris-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyir. M.M.Əhmədova Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimidir.
İki övladı vardır:
Qızı Aytən İbrahimova Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir. O, Bakı şəhərində 244№-li məktəbdə ixtisası üzrə riyaziyyat müəllimi işləyir.
Qızı Afət İbrahimova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unversitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakultəsini bitirmişdir. O, Baki şəhərində 300 №-li məktəbdə ibtidai sinif müəllimi vəzifəsində işləyir. Hər iki qızı ailəlidir.
Beş nəvəsi vardır. İki nəvəsi xaricdə ali təhsildən sonrakı mərhələdə (magistratura və rezdenturada) təhsilinə davam verməkdədir. Bir nəvəsi BDU-nun magistraturasıda oxuyur. Digər nəvəsi Texniki Universitetin tələbəsidir. Bir nəvəsi isə ümumtəhsil məktəbinin şagirdidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali, 1972-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.
1982-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi. dərəcəsi almışdır.
2006-cı ildə pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2008-ci ildə dosent elmi adı almışdır.
2014-cü ildə professor elmi adı almışdır.
2014-cü ildən hal-hazıradək ADPU-nun (öncə iki il AMİ-nin tabeliyiində olaraq) Şəki filialında Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri və professorudur.

FƏXRİ ADLARI

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi (Təsdiqedici sənəd: Azərbaycan Respublikası Fəxri adının vəsiqəsi № I-62, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 30 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə İbrahimov Firədun Nadir oğluna “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” fəxri adı verilmişdir.)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 Əmək fəaliyyətinə 1972-ci ildə ixtisasına uyğun riyaziyyat müəllimi statusunda başlamışadır. Təxminən 50 ilə bərabər zaman kəsiyini əhatə edən əmək fəaliyyətinin nisbi ayrıla bilən imkandaşıyıcılıq (icraçılıq,təşkilarçılıq və və idarəetmə funksiyalarında mənalanan)elementləri bunlardır:
1972-1973-cü tədris ilində Şəki rayonunun Təpəcənnət kənd məktəbində müəllim;
1973-1982-ci illərdə Şəki rayonunun Baltalı kənd məktəbində müəllim və direktor;
1983-1992-ci illərdə Azərbaycan Mərkəzi Müəllimlər İnstitutunun (sonralar bu institut Baş Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması
İnstitu adlandırılmışdır) Şəki filialında müdir;
1993-cü ilin fevral-avqust aylarında: Şəki şəhər 17 saylı orta məktəbin direktoru;
1993-2000-ci illər: BPKİA və YH İnstitutunun Şəki filialının direktoru;
2000-2005-ci illər: Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatında Şöbə müdiri və Başçının müavin əvəzi;
2005-2010-cu illər: Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri;
2010-2014-cü illərdə AMİ-nin Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasında baş müəllim, dosent, professor.
2012-ci ildən hal-hazıradək AMEA Səki Regional Elmi Mərkəzində Baş elmi işçi;
2014-cü ildən hal-hazıradək ADPU-nun (öncə iki il AMİ-nin tabeliyiində olaraq) Şəki filialında Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasının müdiri və professoru.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

1.Pedaqogika (fənnin təsviri və məqsədi). Pedaqogikanın məcburri fənn statusunda tədris edilməsinin məqsədi Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş Təhsil Strategiyasının tələbləri səviyyəsində pedaqoji kadrların elmi-nəzəri hazırlığının təmin edilməsi zərurəti ilə bağlıdır. Pedaqogika fənninin məzmununda metadoloji məsələlər,təhsil-təlim nəzəriyyəsi (didaktika), tərbiyə prosesinin invariantları, onun səmərəli üsulları,vasitələri, təşkili formaları və təlim-tərbiyə texnologiyalarının interpretasiyası diqqət mərkəzinə çəkilir
2.Riyaziyyatın tədrisi metodikası (fənnin təsviri və məqsədi). Riyaziyyatın tədrisi metodikası müstəqil elm sahəsi kimi XIX əsrin əvvəllərində yaranmışdır. Riyaziyyatın tədrisi metodikası riyaziyyat, ümumi pedaqogika, psixologiya, fəlsəfə və kibernetika elmləri ilə sıx əlaqədə inkişaf etmişdir. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının predmeti riyaziyyatın təlimi prosesidir. Riyaziyyatın tədrisi metodikası bütün tədris mərhələlərində riyaziyyatın təlimi qanunauyğunluqlarını öyrənir. Riyaziyyatın tədrisi metodikası təlim prosesi ilə bağlı aşağıdakılara aydınlıq gətirir:
1. Nə üçün riyaziyyatı öyrənmək lazımdır (riyaziyyat təliminin məqsədi)?
2. Riyaziyyatdan nəyi öyrənmək lazımdır (riyaziyyat təliminin məzmunu)?
3. Riyaziyyatı necə öyrənmək lazımdır (riyaziyyat təliminin üsulları)?
4.Şagirdin nailiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi necə həyata keçirilməlidir (qiymətləndirmənin prinsipləri, növləri və formaları)? Riyaziyyatın tədrisi metodikasının məcburi fənn kimi tədris edilməsi riyaziyyat-informatika müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş Təhsil strategiyasından irəli gələn tələblərə uygun bilik, bacarıq,vərdişlərə malik riyaziyyat müəllimləri kimi potensial imkanlarına müvafiq səviyyədə hazırlanması məqsədi ilə bilavasitə bağlıdır.
3.Ali cəbr (fənnin təsviri və məqsədi). Ali pedaqoji məktəblərin “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsində pedaqoji kadrlar hazırlayan fakultələrində Cəbr fənni məcburi fənlər bulokuna aiddir.Bu da məntiqidir.Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin riyazi bilikləri üç əsas kursun üzərində formalaşır:riyazi analiz, həndəsə, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi. Bu kursların bir-birilə sıx əlaqəsi olmasına baxmayaraq, hər birinin öz məqsədi, öz yolu var və bütövlükdə riyazi biliklərin formalaşmasında fundament hesab edilə bilərlər. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursunun əsas xüsusiyyətlərindən biri onun ümumtəhsil məktəb riyaziyyat kursunun təbii davamı olmasıdır.Vacib qayə müasir cəbrin əsas elementləri haqqında lazım olan təsəvvür yaratmaq və ümumi cəbri biliklərin formalaşmasını təmin etməkdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsilin tarixi və nəzəriyyəsi;Riyaziyyatın tədrisi metodikası (Nəzəriyyəsi və texnologiyası).

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN ÜMUMİ SİYAHISI

1.Kiçikyaşlı məktəblilərdə fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsinin bəzi məsələləri (Tezislər). “Elmi əsərlər”, XI seriya (pedaqogika, psixologiya və fənlərin tədrisi metodikası). Bakı, APİ, 1977, №5, səh. 94.
2. Yüzlük” mövzusunun tədrisi prosesində həndəsə elementlərinin öyrədilməsi metodikasına dair. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1977, №5 (45), səh. 20-26 (həmmüəllif: prof.N.A.Sadıqov).
3. III sinifdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1978, №5 (51), səh.19-27(həmmüəllif: prof.N.A.Sadıqov).
4. Riyaziyyat dərslərində alqoritmlərdən istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1980, №4 (100), səh. 41-45.
5. “Vaxt ölçüləri” mövzusunun tədrisinə dair. “İbtidai məktəb və məkətəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1980, №3 (63), səh.24-26.
6. Riyaziyyatın tədrisində təlim tapşırıqlarının sistemləşdirilməsi təcrübəsindən. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1982, №3 (75), səh.11-14.
7. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən. “Əmək və politexnik təlim” jurnalı, Bakı, 1983, №1 (101), səh.28-32 (həmmüəllif: K.M.Məcidov).
8. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları. “Fizika və riyaziyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1984, №1 (121), səh. 51-54 (həmmüəllif: dos.İ.F.Əliyev ).
9. Həndəsə tədrisində tətbiq edilən müstəqil işlər haqqında. “Fizika və riyaziyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə”). Bakı, 1985, №2 (126), səh.7-11 (həmmüəllif: dos. S.Süleymanov).
10. Şagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılmasına dair. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1987, №5 (107), səh.13-18.
11. Təlim metodlarından kompleks istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə), Bakı, 1988, №1 (137), səh.50-55.
12. Əmək təlimi məşğələlərində məhsuldar əməyin təşkili təcrübəsindən. “Əmək və politexnik təlim”jurnalı, Bakı, 1988, №3 (123), səh. 5-7. (həmmüəllif: N.S.Məmmədov).
13. Təlim metodlarından kompleks istifadə. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1988, №6 (113), səh.7-10.
14. Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə(Metodik tövsiyə). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəşriyyatı. Bakı, 1988, 1,5 ç.v.
15. Həndəsə təlimində müstəqil işlərdən istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1989, №2 (142), səh.30-34 (həmmüəllif: M.A.Nəsibov).
16. Təlim prosesinin mahiyyəti haqqında. Azərbaycan BRKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı,1995, №1, səh.4-14 (həmmüəllif: prof. R.H.Məmmədzadə).
17. Pedaqoji düşüncələr: Kimə nəyi necə öyrədək? Azərbaycan BPKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı, 1996, №2, səh.4-9.
18. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair oçerklər (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1998, 24,8 ç.v.
19. О законах педагогики (Брошюра). Москва, «Брандес», 1998, 0,93 п. л.
20. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 11 ç.v.
21. Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 14,1 ç.v.
22. Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 10.75 ç.v.
23. Təlimdə sistemdaxili münasibətlər (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 6, 75 ç.v.
24. Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 5,25 ç.v.
25. Şagirdin təlim fəaliyyətinin modeli. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2000, №4, səh.204-210.
26. Toplama əməlinin öyrədilməsinin alqoritmik əsasları. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 2000, №3, səh. 5-10.
27. Dövrü funksiya anlayışının mənimsədilməsi. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”(Elmi, nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2000 №3 (153), səh 28-30.
28. Təlimin mükəmməl sistemi (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2000, 13,5 ç.v.
29. Təlim prosesinin mahiyyəti (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2001, 5,25 ç.v.
30. Şəki müstəqillik illərində (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2001, 28 ç.v.
31. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2002, 6,25 ç.v.
32. Təlim prosesi: imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2002, 5,25 ç.v.
33. Təlim prosesinin sistem anlamı. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2002, №4 (590), səh.56-58.
34. Şəki dövlətçiliyin qalasıdır (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2002, 12,5 ç.v.
35. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyət növlərinin yeri(Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2003, 8 ç.v.
36. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsi yolları. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2003, №3, səh.178-193.
37. Yeninin müstəqil əldə olunmasını ön plana çəkən altsistem. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2003, №5, səh.89-92.
38. Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности в обучении. «Философия образования», Новосибирск, 2004, №2 (10);стр. 217-220. «Ненасилие как образ жизни» (сборник научных статей и материалов ХХV Международной научно-практической конференции по проблемам педагогики ненасилия, Санкт-Петербург 15 апреля 2004 года), «67 гимназия», «Verba Magistri» Санкт-Петербург 2004; стр. 289-291;«Актуальные проблемы изучение гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статьей), Баку, 2003, №3, стр. 93-97
39. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin gözlənilməsinə “imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət” dəyişməsi variantlarının yönəldilməsi. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2003, №4, səh.161-164.
40. Место самостоятельной работы в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности (как дидактическая основа успешности обучения). «Педагогические науки», Москва, 2004 №4; (8), стр. 199-204; «Вопросы гуманитарных наук», Москва, №3, стр. 74-77. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2003, №4
41. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlimin təşkili forması barədə. “Pedaqoji Univesitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №1, səh. 275-288.
42. Vasitələrin alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemini özündə ehtiva edən təlim siteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları. “Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2004, №1; səh.548-563; “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2004, №4, səh. 74-90.
43. Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности основа как дидактическая основа успешности обучения. «Мир образования-образования в мире» (научно методический журнал), Москва, 2004, №2 (14), стр. 86-90; «Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орeл, 2004, №1 (24), стр. 20-21.
44. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim sisteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2004, №1, səh. 196-201.
45. Təlimdə metodların alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemi. “Təhsil mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal). Bakı, 2004, №1 (17), səh. 10-16.
46. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistem anlayışı vasitəsi ilə interpretasiyası. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №2, s. 538-546.
47. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin əsaslarının müəyyənləşdirilməsi barədə.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professor-müəllim heyətinin 64-cü elmi konfransının materialları. Bakı, V buraxılış, 2004, səh. 103-111.
48. Целые в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2004, №3; «Вопросы гуманитарных наук», Москва, 2004, №6, стр. 236-240.
49. Интерпретация процесса обучения включающего оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности посредством понятия системы. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2004, №2, стр. 326-334.
50. Müəllimin fəaliyyəti, alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini özündə saxlayan təlim sisteminin imkan daşıyıcılarından biri kimi. “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal), Bakı, 2004, №3, s. 11-13.
51. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistemi ilə elmi idrakın qarşılıqlı səciyyəsi. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 200 4, №3, səh. 289-299.
52. Сущность процесса обучения с позиций системного подхода. «Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орел, 2004, №5 (28), стр. 55-58.
53. Интерпретация метода как носителя возможности в системе обучения, включающая оптимальные отношения алгоритмической и эвристичской деятельности. «Педагогические науки», Москва, 2005, №1 (11), стр. 32-36.
54. Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konspektləri (öyrənənləri öyrədənlərə kömək) ( Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2005, 12,75 ç.v.
55. Целостность сознания рассудка в обучении. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2005, №1; Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2005, №4 (19), стр. 202-204.
56. Təlimdə zəka və dərrakənin vəhdəti haqqında. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı Bakı, 2005, №2, səh. 95-97.
57. Şagirdləri küt və ağır dərrakəlikdən zəkalığa yüksəldən sistem. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2005, №2, s. 117-124.
58. Yaradıcılıq təcrübəsinin mənimsənilməsini özündə ehtiva edən sistem. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” Bakı, 2005, №3. Səh.91-95; “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı, 2005 №5, səh. 100-104.
59. Интерпретация системы обучения отношений в качестве носителия возможности алгоритмической деятельности метода. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), стр. 349-354.
60. İctimai münasibətlərin yeni qaydalarının və axtarış təcrübəsinin mənimsənilməsinə yönələn sistem. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2005, №3, səh. 277-278.
61. Analitik və evristik məntiqlə həll olunan tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2006, 25,75 ç v.
62. Planimetriya üzrə tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2006, 12 ç,v.
63. Dərrakə ilə zəkanın vəhdətinin gözlənilməsi barədə. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2006, №2, səh.530-535.
64. Zəruri minimumun işlənilməsi. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2006, №1, səh. 207-209.
65. Mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin inkişafına istiqamətlənən tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı,“Mütərcim”, 2006, 11 ç.v.
66. İbtidai məktəbdə riyaziyyatın tədrisinin bəzi məsələləri (mühazirə konspektləri) (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2006, 14,5 ç.v.
67. Cəbr kursu üzrə testlər (VIII-IX siniflər) (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 16 ç.v.(həmmüəllif: A.F.Qılıncova).
68. V-VI siniflərin riyaziyyat kursuna aid testlər (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 19 ç.v.(həmmüəllif: A.F.Qılıncova),
69. Planimetriyadan 888 sual (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 14 ç.v. (həmmüəllif: A.F.Qılıncova),
70. Əməkdaşlıqla təlim (və ya kollektiv təlim) texnologiyasından istifadə (Metodik tövsiyə). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 2,5 ç.v.
71. “Təlim texnologiyası” anlayışının “sistem-struktur” interpretasiyası. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2007, №3, səh. 158-161.
72. Kitab üzərində iş barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” ( Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2007, №5, səh. 308-312.
73. Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 23,5 ç.v. (həmmüəllif: M.M.Əhmədova).
74. Fəza haqqında düşünməyi öyrənək (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 12,25 ç.v.
75. Təlim metodu anlayışı barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №1, səh.233-237.
76. Təlim prosesinin başlıca təşkiledici iki komponenti barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №2, səh.226-231.
77. Orta ümumtəhsil məktəblərində sinfin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №3, səh.366-370.
78. Təlim sisteminin invariantları haqqında. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №4, səh.175-182.
79. Pedaqogikanın tədqiqat obyekti barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №5, səh.201-205.
80. Məzunla abituriyentin fərqli nəticələrini doğuran səbəblər barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №6, səh.271-278.
81. Pedaqogikaya giriş (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2008, 24,75 ç.v.
82. Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkili məsələlərinə dair. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2008, N4 (626), səh. 30-35.
83. Təlim prosesinin bəzi pedaqoji aspektləri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2009, №1, səh.217-222.
84. Təlimin təşkilat formasının bəzi aspektləri barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2009, №3, səh. 188-195.
85. Təhsildə uğurlar dövlət siyasətinin nəticəsidir. “Azərbaycanın səsi” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal). The volce of Azerbıyan (The international-political maqazine), 2009, № 1, səh. 10-11.
86. Bilik haqqında nə bilirik. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2009, №4, səh. 201-206.
87. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. “İntenational Priority of Fond” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal), 2009, №4, səh. 44-45.
88. Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında). I məqalə. “Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal), Bakı, 2010, №1, əh. 35-40.
89. Şəkidə ümumi orta təhsil davamlı inkişaf yollarında. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı, 2010, №2 (636).Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №1, səh. 242-248.
90. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr(Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2010, 34 ç.v.
91. Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında) – II məqalə. “Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal). Bakı, 2010, №2, səh. 6-14.
92. Uşaqların məktəbə hazırlanması. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №3, səh. 195-199.
93. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №4, səh. 195-199.
94. Təhsil, təhsilşünaslıq, pedaqogika. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №6, səh. 221-226.
95. Kompleks tərbiyə sisteminin elementlərindən biri barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2011, №1, səh. 172-177.
96. Pedaqoji təsirin səmərəliliyini şərtləndirən bəzi amillər haqqında. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2011, №2, səh. 162-170.
97. Didaktika (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2011, 39 ç.v. (həmmüəlliflər: C.Ə.Feyziyev, b.m.S.R.Bədiyev).
98. Pedaqoji universitet və inistitutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram: “Didaktika”. Bakı, “Müəllim”, 2011, 1ç.v. (həmmüəllif: b.m. S.R.Bədiyev).
99. Müəllim hazırlığı işində praktik potensialın artırılmasının zəruriliyi(Tezislər). Müəllim hazırlığının müasir problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın (28-29 oktyabr 2011-ci il) materialları. Bakı, Təhsil İnstitutu, səh. 123-125.
100. Pedaqoji kollektivləri idarəetmənin bəzi aspektləri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2011, № 3, səh. 231-239 (həmmüəllif: A.F.İbrahimova).
101. Təlimin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişaf etdirici funksiyalarının vahidliyi. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Alı məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, №4, səh. 246-251 (həmmüəllif: K.R.Eyvazova).
102. Dərsin qurluşunu şərtləndirən əsas amillərdən biri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2012, № 1, səh. 228-234 (həmmüəllif: K.R.Eyvazova).
103. İbtidai təhsil pilləsində riyaziyyat təliminin bəzi xüsusiyyətləri. “Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalı. Bakı, 2012, № 1, səh. 52-59.
104. Orta ümumitəhsil məktəblərində tərbiyə işinin şagirdlərin vətəndaş cəmiyyətinə hazırlanmasına yönəldilməsinin bir aspekti haqqında. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2012, № 2, səh.181-187 (həmmüəllif: A.F.İbrahimova),
105.“Ədədlər və əməllər”məzmun xətti üzrə tədris işinin bəzi xüsusiyyətləri. “Xəbərlər”elmi –metodik jurnal (fizika-riyaziyyat, təbiət və informatika elmlərinin problemləri –III bölmə), AMİ, 2012, №1, səh. 131-137.
106. Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2012, 46,5 c.v.
107. Regionların elmi əsaslarla inkişafına dövlət qayğısı (elmi oçerk). “Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il” kitabında I fəsil, Bakı, “Apostroff”, 2012, səh. 25-56.
108. Təlimin məntiqinin tənzimlənməsi. Ümumi orta təhsilin müasir problemləri (Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Naxçıvan, 24 noyabr 2012 ci il, səh. 61-62.
109. Mənəvi tərbiyə probleminin həmişəyaşarlığı. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2012,№3, səh. 209-213.
110. Heydər Əliyevin pedaqoji görüşləri təhsil quruculuğu işinin metodoloji əsası kimi. Təhsil sistemində gənc nəslin təlim- tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşilaşdirilmasi istiqamətləri (Respublika elmi konfransı) , 28 iyun 2012-ci il, səh. 261-263.
111. Нравственная проблематика в мировоззрении Гейдара Алиева. Фундаментальные и прикладные проблемы науки (материалы VII международного симпозиума), Москва, 2012, стр. 170-177.
112. Heydər Əliyevin şəxsi nümunəsindən və ideyalarından tərbiyə işində istifadə. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, №4, 2012, səh. 240-245.
113. Pedaqogika -1 (Dərslik). Bakı, “Mütərcim”, 2113, 44 ç.v. (həmmüəllif: R.L.Hüseynzadə),
114. Pedaqogika -2 (Dərslik). Bakı, “Mütərcim”, 2113, 34 ç.v. (həmmüəllif: R.L.Hüseynzadə),
115. M.F.Axundovun pedaqoji görüşləri. “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal).2012, № 3 (83), Bakı, Elektron versiyası, səh.226-228.
116. İpəkçiliyin inkişaf tarixindən. “Elm və həyat”, Bakı,№4, 2012, səh. 24-27.
117. İnteqrativ kurikulumun planlaşdırılması üsulu. Media və Təhsil İnnovasiyaları, Bakı, 2012 ,№1 (19), səh. 3-8 (həmmüəllif: Ə.S.Yunusov).
118. Məktəb dünyasının bütün sahələrində demokratik yanaşmaların həyata keçirilməsi. Media və Təhsil İnnovasiyaları, Bakı,№ 4 (10), 2011, səh. 2-18.
119. Riyaziyyatın ibtidai təhsil pilləsində təliminin məzmun, alt məzmun, fəaliyyət xətləri və standartlar. “Xəbərlər” elmi–metodik jurnal (tədris metodikası və biliklərin mənimsidilməsi üsulları –II bölmə), AMİ, №2, 2012, səh. 54-59.
120. Böyük Qafqazın cənub yamaclarının dağətəyi ərazilərində qlobal iqlim dəyişikliyinin təzahürləri və səciyyəvi bitkilərdə əks olunan əlamətlər. Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2013, №4, səh. 101-104.
121. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatı tədrisetmənin fəlsəfəsinə dair. Azərbaycan Müəllimləri İnstitutu, “Xəbərlər” (elmi metodik jurnal), 2012, №3, səh. 113-118.
122. Некоторые аспекты активного (интерактивного) обучения. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук (Межвузовский сборник научных статей), Moсква, 2013, №4, cтр. 322-330.
123.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi fəlsəfəsi. Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Bakı, 2013, №1, səh. 6-11.
124. Təhsilin ibtidai pillələrində riyaziyyatın tədrisinə istiqamət verən arqumentlər. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, № 1, 2013, səh. 47-50.
125. İstedadlı uşaqların təliminin metodik sistemi. Hümanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2013, № 1, səh. 277-281.
126. Təhsil tarixi kursunun pedagoji kadr hazırlığında yerinə dair. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı , 2013, № 2, səh. 185-189.
127. Образование как непрерывный процесс (философский аспект Болонского процесса). Международна науково-практична конференция «Социально економична политика держави в умовах трансформацийных змин», Полтава , 2013, cтр. 38-48.
128. Воспитание в плоскости анализа «система структура». Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 8. Материалы VIII международного симпозиума, Москва, 2013, cтр. 185-189.
129. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası(Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2014, 29,5ç.v.
130. Некоторые аспекты активного (интерактивного) обучения. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 8. Материалы IX международного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения академика В.П. Макеева, Москва, 2014, стр.57-67 (со авт. А.Ф.Ибрагимова).
131. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının sirləri və qaynaqları. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Şəki, 2015, səh.17-23.
132. Riyaziyyat dərslərində tapşırıqlardan istifadə təcrübəsindən. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Bakı, 2014, №2, səh. 58-64 (həmmüəllif: A.F.Qılıncova).
133. İntellektual bacarıqların inkişaf səviyyəsinə təsir göstərən mühitin tənzimlənməsi. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı , 2014, №3, səh. 159-164.
134. Müəllim kadrları hazırlığı problemlərini şərtləndirən baş amil. Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf” III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı, 22-24 may 2014-cü il, səh. 220-221.
135. Философия преподaвания математики в общеобразовательных школах. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том8.Материалы IX международного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения академика В. П. Макеева, Москва, 2014, cтр.68-74 (со авт. А.Ф.Кылынджова).
136. “Azərbaycan təhsil tarixi” fənninin tədris proqramı (bakalavirat təhsil səviyyəsi üzrə). Baki , ADPU-nin nəşriyyatı, 2015, 2 ç.v.
137. Sosial-mənəvi mühitin saflığının qorunması dövrün qlobal problemi kimi. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2015, №2, səh. 176-178.
138. Şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin idarə olunması prosesində sualların funksiyalarından istifadə barədə. Pedaqoji Universitet xəbərləri (Pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi), 2015, №3, səh. 548-561 (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov),
139. Şəxsiyyətin inkişafında müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2015, №2, səh.178-185 (həmmüəllif Ş.V.Səmədova).
140. Şəxsiyyətin bütövlüyünün formalaşması məsələsi. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2014, №4, s. 38-44.
141. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr (Dərs vəsaiti). “Mütərcim”, Bakı, 2015, 46 ç.v.
142. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası(Dərs vəsaiti). “Mütərcim”, Bakı, 2015, 43 ç.v.
143. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası (Dərs vəsaiti). “Mütərcim”, 2026, 71,5 ç.v.
144. Məsələ riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin idarə olunması vasitəsi kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, “Elmi əsərlər”, №2,2016, səh. 48-55 (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
145. Postindustrial cəmiyyətdə qloballaşma şəraitində məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinin bəzi məsələləri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2016, №2, səh. 272-278 (həmmüəllif: N.S.Abdullayeva).
146. Ümumi pedaqogika (Nəzəriyyə, pedaqoji görüşlər, sivilizasiya çağrışlarına istiqamətlənmə) (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2016, 54 ç.v.
147. Şagirdlərin fəaliyyətinin altstandartların reallaşdırılmasını hədəfləyən harmoniyası. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi(elmi-nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2016, №3 (211), səh.10-19 (həmmüəllif: X.İ.Həmidova).
148. Fəal təlimdə şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin yönləndirilməsi. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi(elmi-nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2016, №3 (211), səh. 64-71 (həmmüəllif Y.M.Bəkirova).
149. Подготовка учителей для обучения одаренных детей. UNESCO, 2016, Buraxılış-33, 2016 (Ukrayna), səh. 94-103.
150. Heydər Əliyevin ideyalarından və şəxsi nümunəsindən tərbiyə işində istifadə. ”Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 266-268.
151. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2017, 496 s.
152. Riyaziyyatın tədrisi metodikası. Proqram. Şəki, “Kaskad”, 2017, 27 səh. (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
153. Ümumtəhsil fənlərinin tədrisi prosesində problemli təlim texnologiyasının yeri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2017, №4, səh. 243-247 (həmmüəllif: M.M.Əhmədova).
154. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2018, 1376 səh.
155. Çəkil tinglərinin yetişdirilməsi, tut ipəkqurdunun yemləndirilməsi və barama istehsalına dair metodiki təlimat (fermerlər və kümdarlar üçün nəzərdə tutulur) kitabına yazılmış on söz əvəzi. Şəki,”Kaskad”, 2018, s. 3-9.
156. “Cəbr” fənninin tədris proqramı (Bakalavirat təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur). Şəki,”Kaskad”, 2018, 25 s. (həmmüəlliflər: dos.R.A.Rasulov, b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
157. Riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin analitik fəaliyyətə cəlb olunması. Azərbaycan RespublikasıTəhsil İnstitutu, “Elmi xəbərlər”, 2018, №2, səh. 62-69 (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
158. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin yaradıcı əqli fəaliyyətinin təşkili texnologiyaları barədə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi və metodik məcmuə). 2018, №1 (217), səh.8-15 (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
159. Pedaqogikanın metodologiyası barədə. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2018, №4, səh. 200-204 (həmmüəllif: L.N.Nuriyeva).
160. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası (İPHF.01; İPHF.02) proqramı.Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2018, 32 səh. (həmmüəllif: b.m.M.N.Kərimova).
161. Pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil sistemində yeri və onun təkmilləşdirilməsi yolları. “Müəllim hazırlığı strateji hədəflərdən biri kimi” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Təhsil institutu, 18 may 2018-ci il, səh. 66-69.
162. Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər. Proqram. ADPU-nun mətbəəsi, 2018, 23 səh. (həmmüəllif: X.A.İlyasov).
163. “Cəbr” fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2018, 96 səh. (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
164. Analitik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini ehtiva edən riyaziyyatın təlimi prosesinin fəlsəfi, məntiqi, psixoloji, didaktik əsasları. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu,”Elmi əsərlər”, cild 85, №6, 2018, səh. 132-139 (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
165. Cəbr fənninin tədrisində mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması yolları. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), № 4 (220), 2018, səh. 71-76( həmmüəllif : b.m V.Ə.Abdurahmanov).
166. Ümumtəhsilin keyfiyyətinin idarə olunmasının bəzi aspektləri barədə. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 86, № 1, 2019, səh. 44-50 (həmmüəllif: b.m.X.İ.Həmidova).
167. Fəal dərsin motivasiya mərhələsi barədə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), № 1 (221), 2019, səh.36-42 (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
168. “Beşikdən qəbrədək” olan təhsilin kontinumu. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2019,№1, səh. 297-302 (həmmüəllif: S.A.Əmrahova).
169. “Təlim prosesinin alqoritmi”, “Təlim prosesində alqoritm” anlayışları barədə (UOT 37.01). Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”. cild 86, №3, 2019, səh. 189-197 (həmmüəllif: b/ m V.Ə.Abdurahmanov).
170. Təlimat və alqoritmik əsaslı fəaliyyətlə müəyyənləşən mənəvi əxzetmə mühitinin tənzimlənməsi (UOT 37.01). Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”. cild 86, №4, 2019, səh. 84-91 (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
171. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikasından mühazirələr. Dərs vəsaiti. Bakı, Mütərcim, 2019, 470 səh.
172. Təhsilin idarə olunmasının bəzi məsələləri. Bakı. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2019, №4, səh.186-190
173. Təhsillə bağlı “innovasiya” anlayışının “sistem-struktur” rakursda şərhi və onun tətbiqi istiqamətləri.Bakı, Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №4, səh.191-196. (həmmüəllif: b/m G.B..Qarayeva).
174. Ümumi riyazi təhsilin həyata keçirilməsi prosesində ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin mənimsədilməsi texnologiyası. Metodik vəsait. Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2020, 207 səh. (həmmüəllif:b/m V.Ə.Abdurahmanov)
175. Riyaziyyatın kurikulum modeli əsasında tədrisi prosesində inteqrasiyanın təmin olunması. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1(225), səh.36-43 ( həmmüəllif:b/m A.B.İmanova)
176. “Təfəkkür dərslləri” riyaziyyatın təliminin əsas təşkilat forması kimi . Bakı,Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 87, №3, 2020, səh. 133-141 (həmmüəllif: müəllim X.A.İlyasov)
177. Tədris fəaliyyətinin analitik və evristik məntiqlərə uyğun idarə olunması. ADPU, “Xəbərlər”, 2019,C.67, №4, səh. 266-275 (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov)
178. Ümumtəhsilin məzmun standartları komponentlərinin əlaqəsi texnoloji rakursda. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020,№2 (226), səh. 27-37 (həmmüəllif: müəllim X.A.İlyasov)
179. Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsinin idraki və texnoloji aspektləti. Bakı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 87, №4, 2020, səh. 78-83 ( həmmüəllif:b/m M.N.Kərimova)
180. “İnklüziv təhsil” anlayışının “sistem-struktur” rakursda interpretasiyası. Beynəlxalq elmi konfransın materialları: İTRÇP-2020-İnklüziv təhsil:reallıqlar, çağrışlar, perspektivlər. Bakı, Azərbaycan, səh. 41-43
181. Fəndaxili inteqrasiyanın yaradılmasının müxtəlif aspektləri . Bakı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 87, №1, 2020, səh. 43-50 (həmmüəllif: b/m A.B.İmanova).
182. “Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər” seçmə fənni (İxtisas: M011600) üzrə gözlənilən nəticələr və materialların sistemləşdirilməsi. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №4 (228), səh. 3-12 (həmmüəllif: müəllim K.Süleymanova)
183. Pedaqoji prosesdə ehtiva olunan məzmunun hərəkət formaları. Bakı, Pedaqoji Universitetin xəbərləri(Humanitar, ictimai, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası), cild 68, №3, 2020, səh.138-145 (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
184.İnkluziv təhsil anlayışının “Sistem-struktur” rakursda interpretasiyası. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№2, 2020,səh.160-164.
185. “Funksiyalar” altməzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası (Dərs vəsaiti). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının 23.12.2020–ci il tarixli 5 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Bakı, ADPU, 2021, 516 səh. (həmmüəlliflər: Baş müəllimlər V.Ə.Abdurahmanov və A.B.İmanova).
186. “İPHFS-B08-Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsi üçün) İxtisas: 050106- Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 050105- Riyaziyyat müəllimliyi. Proqram. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının 23.01.2021–ci il tarixli 1 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Bakı, ADPU, 2021, 36 səh (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov)
187. “Riyazi məntiq” fənninin proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsi üçün). İxtisas: 050106- Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 050105 -Riyaziyyat müəllimliyi. Proqram. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının 23.01.2021 –ci il tarixli 1 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Bakı, ADPU, 2021,13 səh. (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov)
188. ““İPF-B32-Riyaziyyat” fənninin proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsi üçün) İxtisas: 050114- Tarix və Coğrafiya müəllimliyi. Proqram Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının 05.02.2021–ci il tarixli 2 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Proqram. Bakı, ADPU, 17 səh. (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
189. Pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil sistemində yeri və onun təkmilləşdirilməsi yolları Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, Bakı, cild 88, №1, 2021, səh.17-21 (həmmüəllif: b/m G.Q.Abdurahmanova).
190. “Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin tədrisində gözlənilən nəticələr və onların əsas xüsusiyyətləri.Təhsil institutu, “Elmi əsərlər”, cild 88, №2, 2021, səh. 95-103 (həmmüəllif: K.Q.Süleymanova).
191.İbtidai siniflərdə “Həndəsə” məzmun xətti üzrə materialların tədrisi xüsusiyyətləri. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1 (229), səh. 14-23 (həmmüəllif: baş müəllim K. F.Şirinova).
192. “İPF-B32 Riyaziyyat” fınninin(ixtisas:050114) məzmun xətləri üzrə tədris materiallarının sistemi və gözlənilən nəticələr. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1 (229), səh.32-39 (həmmüəllif: baş müəllim M.N.Kərimova).
193.İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması işinin əsas istiqamətləri. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1 (229), səh.40-48 (həmmüəllif: müəllim K. Q.Süleymanova).
194.Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri. Proqram Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının16.04.2021–ci il tarixli 3 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Proqram(təhsilin bakalavirat səviyyəsi üçün). Bakı, ADPU, 17 səh. ( həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
195.Gerçəyi mənəvi əxzetmə prosesində intuisiyanın yeri və rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№1, 2021,səh. 201-206.(həmmüəllif G.Q.Abdurahmanova).
196. Təhsilin “sistem”, “proses”, “nəticə” və “dəyər” anlayışları əsasında xüsusiyyətlərinin açılması. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№1, 2021,səh. 207-212.(həmmüəllif:G.B.Qarayeva).
197.Metrik münasibətlərin tədrisi əsasında şagirdlərin mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması.Bakı Qızlar Universitetinin “Elmi əsərlər” jurnalı. Bkı: cild 12, №2, 2021(46).(həmmüəllif :baş müəllim K.Süleymanova).
198. Management of learning activites inaccordance with analytical and heuristic logic. Revista Conrado (Revista pedgogika de la Universidad de Cienfuegos) Vol.17, Num .82.p.136-141. Recuprado a partir de https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1941. Co-author: V.A.Abdurahmanov
199.Koorperativ təlimdə şagirdlərin idraki fəaliyyətə və ünsiyyətə cəlb edilməsi.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№2, 2021, səh. 195-202(həmmüəllif:N.B.Cəbrayılova).
200.İnklüziv təhsilin metodologiyasının interpretasiyası. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№2, 2021, səh. 203-207(həmmüəllif:G.B.Qarayeva).
201.İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisində tip məsəllərdən istifadə texnologiyası.Təhsil institutu, “Elmi əsərlər”, cild 89, №4, 2021, səh. 104-109 (həmmüəllif:S.İ.Kərimova).
202.Konstruktivizmə əsaslanan təlimdə anlayışlar və anlayışlararası münasibətlərin yeri.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№3, 2021, səh. 171-179(həmmüəllif:N.B.Cəbrayılova).
203.Tibbi biliklərin əsaslarının tədrisinə “sistem-struktur” yanaşma.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№3, 2021, səh. 180-186(həmmüəllif:S.A.Əmrahova).
204.ADPU-nun Şəki filialı-tarixə çevrilmiş otuz il. Bakı:Təhsil” jurnalı, 2021, №3, səh 57-64.
205. “Cause and effekt”conditining between the formation of student,s spatial imaginations and the experience of analytical and heuristic activities.(Причинно-следственная связь между формированием пространственных представленний школьников и опытом аналитической и эвристической деятельрости. //Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки и образованияв условиях современных вызовов» (шифр-МКАП 6.) г. Москва, 2021.стр.145-149),http://www.f-ej.ru/Conferences#, https://elibrary.ru/item.asp?id=47442553/Co-author: V.A.Abdurahmanov
206. “Pedaqogika” (“Pedaqogika-1”- İF - B01.1 və “Pedaqogika-2”-B01.2) fənn proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsi üçün; ixtisas: 050103 - Xaici dil (İngilis və Fransız dili) müəllimliyi ixtisası üzrə).Çap üçün əsas: Elmi Şuranın 29.09.2021-ci il tarixli qərarı(pr.№1). Şəki: “KASKAD”MMC mətbəəsi, 2021.19 səh.
207. “İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” (İF-B07.1; İF-B07.2; İF-B07.3) fənn proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsinin 050107-“İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üçün). Çap üçün əsas: Elmi Şuranın 29.09.2021-ci il tarixli qərarı(pr.№1). Şəki: “KASKAD”MMC mətbəəsi, 2021. 13 səh.
208.“Cəbr” (İPHF-B05.1; İPHF-B05.2; İPHF-B05.3) fənn proqramı(Bakalavirat təhsil səviyyəsinin 050115-“Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üçün). Çap üçün əsas:ADPU-nun Elmi-metodik Şurasının 04 dekabr 2021-ci il tarixli qərarı(pr.№1). Şəki, “KASKAD”MMC mətbəəsi, 2021. 31 səh.
209.Şagirdlərin “Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttinin digər xətlərlə dialektikasına əsaslanan analitik və evristik fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1 (229), səh.40-48 (həmmüəllif: müəllim K. Q.Süleymanova).
210.Təlimdə şagird imkanlarının hərəkət layihələri Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №3 (231), səh.24-39 (həmmüəlliflər baş müəllimlər G.Q.Abdurahmanova, G.B.Qarayeva).
211.Şagirdin keçmiş təcrübəsinin aktuallaşdırılmasında, yeni biliyin və fəaliyyət üsullarının onun təcrübəsinə daxil edilməsində testlərdən istifadə. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2021, №3 (231), səh.40-48 (həmmüəllif: müəllim X.A.İlyasov).
212.Məsələnin konstruktivizmə əsaslanan təlimin vasitələri sisteminin elementi kimi interpretasiyası.Bakı Qızlar Universiteti.Elmi əsərlər.Cild 12, №1,2021(45), səh.190-195(həmmüəllif:baş müəllim U.Ə.Əbdürrəhimova).
213. Pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün İNF-B16 “Alqoritmlər nəzəriyyəsi” fənnindən Proqram(050105-Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üçün) , Çap üçün əsas: Elmi Şuranın 29.09.2021-ci il tarixli qərarı(pr.№1). Şəki, “KASKAD”MMC mətbəəsi, 12 səh., 2021.
214. Pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün İNF-B16- “İnformatikanın nəzəri əsasları” fənnindən Proqram(050105-Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üçün) , Çap üçün əsas: Elmi Şuranın 29.09.2021-ci il tarixli qərarı(pr.№1). Şəki, “KASKAD”MMC mətbəəsi, 14 səh. 2021.
215.Triqonometrik tənliklərin həlli üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi. Təhsil institutu, “Elmi əsərlər”, cild 88, №5, 2021, səh. 59-66(həmmüəllif:dos.V.Ə.Abdurahmanov).
216.ADPU-nun Şəki filialı 30 ildə:uğurlar, perspektivlər.Bakı:”Renessans-A”, 2021,502 s.(həmmüəlliflər: dos.R.A.Rasulov, dos.G.A.Abdullayeva).
217.Hərəkətə aid məsəllərdən mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin formalaşdırılması vasitəsi kimi istifadə olunması. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2021, №4 (232), səh.44-51 (həmmüəllif: müəllim S.İ.Kərimova).
218. Təlim texnologiyalarının tətbiqinin paradiqması. “Şərqlə Qərb arasında Türk dünyası” adlı XXII Beynəlxalq elmi simpozium. Özbəkistan(AndijanDövlət Universiteti). 29 yanvar 2022-ci il.(həmmüəllif: dos.G.A.Abdullayeva)
219. STEM və STEAM yanaşmalarının təlimin altsistemləri kimi interpretasiyası. “Şərqlə Qərb arasında Türk dünyası” adlı XXII Beynəlxalq elmi simpozium. Özbəkistan(Andijan Dövlət Universiteti). 29 yanvar 2022-ci il.(həmmüəllif:müəllim G.O.Əliyeva).Səh.96-99
220.Ədədlər və əməllər məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası. Bakı, ADPU, 2022, 671 s.(həmmüəlliflər:V.Ə.Abdurahmanov, M.N.Kərimova).
221.Algorithmic bases of technologi of teaching one-digit and two-digit division of three-digit numbers in primary school. Scientifik work international scicntifik journal. Impac factor: 1.790.2022 /Volumc:16 Issue: 2, DOİ: https//www.doi.org/10.36719/2663-461975/13-20.
222. Metrik münasibətlərin tədrisi əsasında şagirdlərin mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu. Elmi əsərlər, cild 88, №6, 2021. Səh.102-107.(həmmüəllif: baş müəllim U.Ə.Əbdürrəhimova).
223.Rasional tənlik və bərabərsizliklərin həlli təcrübəsininmənimsədilməsində tədris tapşırıqlarından istfadə yolları. Bakı, Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər, cild 12, №4, 2021(48), səh.399-408.(həmmüəllif: baş müəllim A.B.İmanova).
224.Triqonometrik tənliklərin həlli üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi.Bakı:, Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, 2021,c.69, №3, s.48-59.(həmmüəllif: baş müəllim V.Ə.Abdurahmanov).
225.Подготовка учителей к обучению одаренных детей в Азербайджане. Москва:// «Педагогика» научно-теоретический журнал Российской Академии Образования, Журнал выходит в перечень ВАК, индексируется в РИНЦ и RSCI(Wed of science), cайт: http: // pedagogika_ rbo.ru , 2021, № 12, стр.119-123.(со авт. В.А.Абдурахманов).
226. «Проблема обучения как средства упорядочения логики умственной деятельности» Colloquium-jurnal philological sciences, pedagogical sciences №3(126)2022, p4-6 , Со авт. В.А.Абдурахманов
227.Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafının qarşıkıqlı əlaqəsi. Bakı Qızlar Universiteti, Elmi xəbərlər, cild 13, №1, 2022(49), s.283-294.
228.Interpretation of the learning process froma “system-structural” perspective. //Scintifik work (İnternational scientific journal. Impac Faktor 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue: 3. DOİ:https//www.doi.org/10.36719/2663-461975/7-14.
229. Alqorithmic bases of technology of mastering arithmetic operations on named numbers. //Scintifik work (İnternational scientific journal. Impac Faktor 1.790. 2022 / Volume: 16 Issue: 3. DOİ:https//www.doi.org/10.36719/2663-461975/15-21/Co-author: G.A.Abdullayeva.
230. “insan-cəmiyyət-texnologiya-təbiət” münasibətlərinin dərkolunma səviyyəsinin dayanıqlı inkişafa keçidin məxsusi xüsusiyyətlərinə təsiri.//Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi,№ 1(233), 2022. Səh.54-63.(həmmüəllif:G.O.Əliyeva).
231.Tədris tapşırıqları və onların metodik sistemdə yeri. .//Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, № 1(233), 2022. Səh.18-29, (həmmüəlliflər:G.Q.Abdurahmanova, G.B.Qarayeva).
232.Competent approach to education andits impact on quality(Эффективный подход к образованию и его влияние на качество).// Slovenia: Znanstvena misel, № 65, 2022, (İSSN 3124-1123) / 30-34.
233. Algorithmic foundations forlearnig the division operation on the set of natural numbers(Алгоритмические основы обучения операции деления на множестве натуральных чисел). // Annali d”İtalia, scientific journal of italy, 2022(30) vol.2(İSSN 3572-2436) 19-26(Co-author: V.E.Abduraxmanov).
234.General pedagogical and specific invariants of the learning process in accordance with the modern educational space. // Annali d”İtalia, scientific journal of İtaly, 2022(30) vol.2 (İSSN 3572-2436) 26-31(Co-author: G.G. Abduraxmanova, G. B.Garayeva).
235. Visbility and its applicationin the training proctss. Journal of science. Lyon № 30/2022 ( ISSN 3475-3281), Pg:30-33.( Co-author: G.A.Abdullayeva)
236. Algebr in zhe «Teaching process on the face circle» in primary school teaching elements technology. // Annali d”İtalia, scientific journal of italy, 2022(31) vol.2(İSSN 3572-2436) 64-68(Co-author: G.O.Aliyeva.).DOI: 10.5281/zcnodo.6576571
237. Relatinships between subsystems of student learning activites. // Annali d”İtalia, scientific journal of italy, 2022(31) vol.2(İSSN 3572-2436) 68-72(Co-author: G.A.Abdullayeva). DOI: 10.5281/zcnodo.6576583
238.Formation of a methodical system of assimilation of information about technological machines, devices, tools and mechanisms, the principles of their operation. // Annali d”İtalia, scientific journal of italy, 2022(31) vol.2(İSSN 3572-2436) 128-132(Co-author: S.F.Ibrahimova).DOI: 10.5281/zcnodo.6579679
239.Relation of components of general education content standards//Of the VIII international scientific research conference(26 April 2022); Scientific Work International scientific journal: Impact Factor:1.790 . DOI:https://www.doi/org/10.36719/2663-4619/2022/3/2/ Pg: 6-9
240.The structure of the lesson formed in accordance wtth the existing educational space and its structural elements.// The scientific heritage № 90.(90)(2022). ISSN 9215-0365,Pg:51-56(Budapest, Hungury)
241.The method of interpreting the language of a givenproblem in another language in the process of teaching matehematics.// The scientific heritage № 90.(90) (2022) ISSN 9215-0365,Pg:57-60(Budapest, Hungury)
242. Functions of the concepts of “learing process control algorithm” and “alqorithm in ühich students become subjects”.// Sciences of Europe № 94. (94) (2022) ISSN 3162-2364, Pg:73-78(Praha, Czech Republic)
243. Typical Features of the student’s becoming a subject of the process of the lesson management.// Deutsche international Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft № 33 (2022) ISSN 2701-8377, Pg: 15-20 (Deuschland) DOI: 10.5281/zcnodo.6609044
244. The activity structure of the component that yransmits experience in the training system.// Deutsche international Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft № 33 (2022) ISSN 2701-8377, Pg: 27-31(Deuschland) DOI: 10.5281/zcnodo.6609050.
245.Natural ədədlərin üzərində bölmə əməlinin tədrisində sistematikliyin və ardıcıllığın gözlənilməsinin alqoritmik əsasları.// IV Beynəlxalq elmi-paktik konfransın materialları, 15-16 may 2022, Almatı, Qazaxstan.(Международный исследовательский центр «Еndlenss Light in Science», İmpakt Faktor: SJİF 2019-5.11; 2020-5.497; İSİ 2019-0.172.; DOİ 10.244 12//2709-1201-2022-107-116; УДК 373.51+ 372.851; ISBN 978-601-322-668-9).s.107-116.
246. Algorithmic foundations of expectations of systematictty and consistency in teaching division operations over natural numbers. //The scientifik heritage(Budapest, Hungary; № 89(89)(2022) ISSN 9215-0365. Pg: 54-60.
247.Şagirdlərin təlim prosesində fəaliyyətinin funksional strukturunun mərhələləri. // IV Beynəlxalq elmi-paktik konfransın materialları, 15-16 may 2022, Almatı, Qazaxstan.(Международный исследовательский центр «Еndlenss Light in Science», İmpakt Faktor: SJİF 2019-5.11; 2020-5.497; İSİ 2019-0.172.; DOİ 10.244 12//2709-1201-2022-63-69; УДК 373.51+ 372.851; ISBN 978-601-322-668-9).s.63 -69.
248.Müəllimin təlim prosesində fəaliyyətinin genetik və funksional strukturunun mərhələləri..// IV Beynəlxalq elmi-paktik konfransın materialları, 15-16 may 2022, Almatı, Qazaxstan.(Международный исследовательский центр «Еndlenss Light in Science», İmpakt Faktor: SJİF 2019-5.11; 2020-5.497; İSİ 2019-0.172.; DOİ 10.244 12//2709-1201-2022-95-100; УДК 373.51+ 372.851; ISBN 978-601-322-668-9).s.95—100.
249.The place of teaching tasks in the organization and management of students’ activities.// Polish journal of science №51, 2022. DOİ: 10.5281/zenodo. 6651191 (İSSN 3353-2389.
250.Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının sirləri və qaynaqları.//Congress ID:International Bahtiyar Vahapzade Turkish world histori, culture and literature congress.Shaki/ Azerbaijan. 03-04 june. ISBN: 978-625-8377-85-9, Pg:127
251.Şagirdlərin təlim fəaliyyətininn altsistemləri arasında münasibətlər.// Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu. Elmi əsərlər, cild 89, №2, 2021. Səh.16-22.(həmmüəllif: baş müəllim G.Q.Abdurahmanova, baş müəllim G.B.Qarayeva).İSSN 2409-8817
252.Techniques that make students the subjest of heuristic activity in the process of teaching mathematics.// The scientific heritage(Budapest, Hungary) DOI: 10.5281/zenodo 6806990; ISSN 9215-0365.No 92(92), 2022 Pg: 48-53.
253.Characteristics of the components of content standards. //Polsh journal of science № 52, 2022. DOI: 10.5281 /zenodo 6825841 ISSN 3353-2389. Pg: 36-41. (Co author:
AbdullayevaG, Kerimova M.)
254.Mötərizəsiz və mötərizə daxil edilən ifadələrin ədədi qiymətlərinin hesablanması alqoritminin mənimsədilməsi.//Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, №3, 2022/ (həmmüəllif U.Ə.Əbdürrəhimova). səh.25-31.
255. “Bərabərlik”, “bərabərsizlik”,”ədədi ifadə”, “tənlik” formallaşdırılmasında ilk tədris addımları. .//Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, №3, 2022. (həmmüəllifX.A.İlyasov). səh.32-38.
256. Wtth the application of simple problems in the teaching activites of students in primary school management. //Journal of science. Lyon № 32/2022 ( ISSN 3475-3281), Pg:17-21.( Co-author: S.Karimova). https://doi.org/10.5281/zenodo 6805936