QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1954-cü ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1960-1970-ci illərdə M.F. Axundov adına Şəki şəhər 2 saylı orta məktəbdə ümumi orta təhsil almışdır. 1970 – 75 ci illərdə ADU-nun Geoloji-coğrafiya fakultəsinndə təhsil almışdır. 1977-1979-ci illərdə SSRİ EA-nın V.İ.Vernadski adına Geokimya və Analitik kimya institutunda stajirovka keçmiş və 1980 cı ildə AMEA -nın Geologiya institunun aspiranturasına qəbul olmuşdur. 1984-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, geologiya-mineralogiya elmlər namizədi dərəcəsi almışdır. 1992-93 cü illərdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı vəzifəsində çalışmışdır.Həmin illərdə BDU-nun Şəki filialında və 2008 –ci ildən AMİ-nin Şəki filialının, 2016 cı ildən ADPU-nun Şəki filialınınTəbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasında müəllim və hal -hazırda baş müəllim vəzifələrində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
Ali, 1975 -ci ildə ADU-nun Geoloji-coğrafiya fakultəsini bitirmişdir.
1984-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək g.-m.e.n. alimlik dərəcəsi almışdır.
2014-cü ildən AMİ-nin Şəki filialında Təbiət fənləri və onların tədrisi texnoogiyası kafedrasının baş müəllimidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1975-1976-cı illər. Qazaxstan SSR-in Cezkazqan vilayətindəki geoloji-axtarış partiyasında mühəndis-geoloq.
1976 - 77ci il. Azərb.SSR EA-nın Şəki Elmi bazasında kiçik elmi işçi.
1977-1979 -ci illər. SSRİ EA-nın V.İ.Vernadski adına Geokimya və Analitik kimya institutunda stajor.
1980 -1982 ci illər AMEA -nın Geologiya institunun aspirant.
1982 -1985 ci illər Azərb.SSR EA-nın Şəki Elmi bazasında mühəndis və müdafiədən sonra elmi işçi.
1985 -1992 AEA- nın TMGE –nın Şəki Geofizika Observatoriyasında baş mühəndis və baş geokimyaçı.
1992 -1993 cü illərdə - Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı.
1993 -1996 cı illər BPKİA və YH-nin Şəki filialında müəllim.
1996 –cı ildən AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində elmi işçi, aparıcı elmi işçi və hal hazırda “Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri.
2008-ci ildən hal-hazıradək AMİ-nin və 2016 cı ildən ADPU-nun Şəki filialının Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasında ½ ştat müəllim və 2014 –cü ildən baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Geokimya, tətbiqi-geokimya, biocoğrafiya, landşaftşünaslıq, tətbiqi-coğrafiya.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1980 cı ildən başlayaraq Moskva -1980, Vinnisa (Ukrayna -1982), Daşkənd -1983, Tbilisi -1985, Sıvtıkvar (Komi MR) – 1987 və Moskva (MDU)- 1989 ildə təşkil olunmuş beynəlxalq Elmi Konfranslarda iştirak etmişdir.

MONOQRAFİYA VƏ  DƏRS  VƏSAİTLƏRİ
1.Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007ci il. 179 s.
2. Biocoğrafiyadan qısa izahlı lüğət. Şəki.”Kaskad”. 2017 ci il. 116 s.
3. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.”Kaskad”. 2017 ci il. 226 s.
4.Landşaftşünaslığa aid izahlı lüğət. Kaskad. Şəki. 2019. 213 s.
5.Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft diaqnostik və iqtisadi züsusiyyətləri. Şəki. AMEA ŞəkiREM mətbəəsi. 2020, 372 s.

ELMI-METODIKI ƏSƏRLƏRI
1. Геохимические особенности среднеюрского рудовмещающего комплекса Тфанского атиклинория южного склона Большого Кавказа. Сборник тез.докл. ГЕОХИ АН СССР.1980 г. стр. 325 – 328.
2. О распредеении галлия в юрских отложениях Дагестана. Жур. Изв. АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1981. №5 ст. 99 –105.
3. О перераспределении элементов в процессе дислокационно- разломного метаморфизма глинистых юрских отложений юрских отложений Б.Кавказа. Тез. докл. Всес. сов." Региональный метаморфизм и мет. рудообразование.Винница.1982. c.118 –119.
4.О распределении титана в юрских отложениях Восточного и его индикаторные свойства в палеореконструкциях. Мат. Респ. Научной конференции аспирантов. Баку. 1982. Ст.143 –146.
5. Закономерности распределения свинца, цинка и меди в глинистых сланцах юрских отложений разрезов Дуруджинского антиклинория южного склона Большого Кавказа. Жур. Изв. АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1982. № 4. cт.77 – 84.
6.О распределении микроэлементов в глинистых сланцах различных формаций юры южного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Тез.докладов. Всес. литологического семинара., Осадочные формации и условия их образования. На примере Средней Азии. Ташкент. 1983. Ст. 91 –93.
7. К методике изучения сланцевой толщи и перспективных поисков руд в Восточной части Большого Кавказа. ИГАН.УГ.Аз.ССР. Тез.докладов.1983. Нахичевань. Всесоюзный региональный петрографический совет по Кавказу, Крыму и Карпатам
8. O характере распределения титана в раннегеосинклинальных осадках Восточной части Большого Кавказа. Жур. Изв. АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1983. № 2. cт. 68 – 72.
9. Böyük Qafqazın şərq hissəsinin aalen yaşlı gilli şistlərinin geokimyəvi xüsusiyyətləri. Gillərin tədqiqi və istifadəsinə dair ümumittifaq müşavirəsinin məruzələri. Bakı. 1983. s. 71–73.
10. Закономерности распределения индикаторных элементов в аален- ских отложениях Восточного Кавказа и их поисковое значение. автореф. на соис. к.г.м. Баку. ИГАНА АН Аз.ССР. 1984. 19 c.
11. Геохимические особенности раннегеосинклинальных осадочных пород Восточного Кавказа. Жур. Литология и полезные ископаемые. №2. 1987. ст.113-121.
12. Geochemikal features of early geosinklinal sedimentary rocks of the eastern Caucasus. Plenum Publishing Corporation. 1987. 0024-4902/87 2202-0200512-50 .
13. Qаrа şistlərin çöküntü əmələgəlmə hövzəsi və onunlа əlаqəli fаydаlı qаzıntılаrа аid beynəlхаlq simpoziumun məruz. Tez. II cild. Novosibirsk. 1991.
14. Şəki Regional Elmi Mərkəzi 30 ildə. Bakı " İsmayıl ". 2005. s. 63 –112.
15. Şəki Regional Elmi Mərkəzin dünəni, bu günü və sabahı. Geokimya bölməsi. Bakı " Nurlan" 2007. s 63-112.
16. Kimyəvi elementlərin təbiətdə yayılma qanunauyğunluğuna dair. Az.ETETII-də dep.№1(17), Bakı 1997.
17. Böyük Qafqazın cənub yamacında seləmələgəlmə prosesinin qarşısını almaq məqsədilə uyğun landşaft strukturunun formalaşdırılmasının zəruriliyi. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri. Elmi-praktik konf. 9-10 iyun. Şəki 2005. səh.69.
18. Şəki rayonu ərazisində ehtimal olunan dağıdıcı hadisələr, ekaloji şərait və problemlər. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri. Elmi-praktik konf. 9-10 iyun. Şəki 2005. səh.18-24.
19. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı, “Apostroff” 2012. səh. 68 –120.
20. Şəki rayonu ərazisində radon qazının paylanması. Azərbaycanda Geofizika yenilikləri №3.2013. səh.34-35.
21. Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarının sel fəaliyyəti və sel fəaliyyətinə təsir edən amillər. Azərbaycan aqrar elmi. № 4. 2014. səh.101 – 104.
22. Yer qabığında baş verən ehtizaslar və geokimyəvi mühit tipləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə dair. Azərbaycan aqrar elmi. № 3. 2015. səh.93 – 98.
23. The natural Biocoenosis biodıversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalıd. Аграрен Университет –пловдив. 2016. p. 5 – 9.
24. Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri. Coğrafiya və təbii resurslar № 1. 2017. səh. 49 – 53.
25.İpəkçilikdə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan tut ağaclarının proqressivlandşaft mərzlərində yetişdirilməsinin elmi-praktiki əhəmiyyətinə dair. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. № – 3. 2017. s. 91 – 94.
26. About scientific-practical importance of being cultivated in progressive landscape surveys of mulberries that intended to use in sericulture. 8th BACSA international conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” 2017. p.132-136.
27. Desertification and drought in semi-arid grayscale of Sheki-Zaqatala region. Natural Disasters and human life safety.Baku. Azerbaijan. 2017. 273 s.
28. Balakənçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətinə dair. Geologiyanın aktual problemləri. Bakı. 2018. 125 – 126 s.
29. Şəki rayonu Şorsu kəndi ərazisində şoranlaşmış torpaqların sağlamlaşdırılmasına dair. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, 2018, № 4, s. 19 – 24.
30.Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyyətləri. Azərb. Aqrar Elmi. 2019. N.1. s. 103 – 108.
31.Qafqazın cənub yamacının dağ landşaftlarında müşahidə edilən dinamiki proseslər. Dağlar: Mədəniyyətlər, landşaftlar və biomüxtəliflik. 10-12 may.2019. s 253.
32. Böyük Qafqazın cənub yamacı dağ landşaftlarında geoloji quruluş, litoloji tərkib, relyef və biomüxtəliflik arasında qarşılıqlı əlaqələr. Dağlar: Mədəniyyətlər, landşaftlar və biomüxtəliflik. 10-12 may.2019. s 150 -153.
33. Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019 .№1. s. 36 – 40.
34. Böyük Qafqazın Cənub yamacı Səki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 22 – 28.
35. Filizçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətlərinə dair. BDU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. 2019. № 2, s 77- 82.
36. Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: Keçmişi, bugünü və gələcəyi. Onlayn konfrans. Bakı, 20 -21may. 2021. s.52.
37. Qarabağ ərazisində olan su resurslari və onlardan səmərəli istifadə edilmə yollarina dair. "İşğaldan azad olunmuş ərazillərdə fh riskləri" Onlayn konfrans. Bakı. Az. Memarlıq İns. 2021.(H.L.Mustafabəyli). s. 147-148.
38. Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сборник научно-практической конференции посвященной памяти Александра Михайловича Терёщкина (1953–2020) 1– 3 декабря 2021 г. Минск. с. 420- 428.
39. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığı. Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar” beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 22-24 dekabr. 2021. Göygöl. s. 268-273. Mustafabəyli h.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H.
40. Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafitəzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları. Coğrafiya və təbii resurslar № 3(15). 2021. S. 11- 18.

KİTAB TƏRCÜMƏLƏRİ
1.Kiş çayı hövzəsində sel hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Bakı, "Nurlan", 2010, 160 s. (rus dilindən tərcümə).
2.Geokimya üzrə sorğu kitabı. Bakı, "Apostrof" 2014. səh – 484. (rus dilindən tərcümə).

ELMI POPULYAR MƏQALƏLƏR
1.Şəki-Zaqatala bölgəsində ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. .”Yer və İnsan” № 2, 2019.səh 48 -55.
2.Təhlükəli sel hadisələri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri və sel hadisələrinin proqnozlaşdırılması. “Yer və İnsan” № 1, 2021. Səh. 48 – 54
3.Azərbaycan ərazisində neçə iqlim tipi mövcuddur .”Yer və İnsan” № 2, 2021. Səh 66 - 71 

MÜƏLLİFLİK ŞƏHADƏTNAMƏLƏRİ
1.Авторское свидетельство № 977024. 3.08.1982 Способ разделения сильно сцементированных песчаников.
2.Авторское свидетельство №1121640. 1.06.1984 Способ геохимического поиска полиметаллических месторождении.
3.Авторское свидетельство №1163301. 22.02.1986 Способ определения степени литификации осадочных пород
4.Авторское свидетельство №1224763. 12.15.1986 Способ определения скорости седиментации осадочных пород
5.Авторское свидетельство № 1282727 .8.09.1985 Способ определения состава источников сноса осадочных пород.
6.Авторское свидетельство №1333362. 22.04.1987 Способ определения степени метаморфизма осадочных пород
7.Авторское свидетельство № 1343382. 8.07. 1987 Способ оценки окислительно-восстановительных палеоусловий бассейна осадкообразования

ƏSƏRLƏRİ

BİOCOGRAFİYADAN QISA İZAHLI LÜGƏT

LANDŞAFTŞÜNASLIQ TERMİNLƏRİNİN QISA İZAHLI LÜĞƏTİ

AZƏRBAYCANIN ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN TƏBİİ RESURSLARININ LANDŞAFT-DİAQNOSTİK VƏ İQTİSADİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

TƏTBİQİ GEOKİMYANIN BƏZİ PROBLEMLƏRİ

AZƏRBAYCAN İQLİMİ

KİŞ ÇAYI HÖVZƏSİNDƏ SEL HADİSƏLƏRİ VƏ ONLARA QARŞI MÜBARİZƏ

TƏHLÜKƏLİ SEL HADİSƏLƏRİ