AĞABALAYEV QAFQAZ MƏHƏMMƏDHƏSƏN OĞLU
Coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

QISA BIOQRAFİK MƏLUMAT
1983-cü il yanvar ayının 10-u Şəki rayonunun Kiş kəndində anadan olmuşdur.1989-cu ildə Şəki rayonu Kiş kəndi keçmiş 1 saylı (indiki 4 saylı) tam orta məktəbində təhsil almağa başlayıb, 2000-ci ildə bitirmişdir. 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-İnformatika fakultəsinin Coğrafiya ixtisasına qəbul olmuşdur. 2004-cü ildə ali təhsili bitirib Şəki rayonu Kiş kənd 4 saylı (keçmiş 1 saylı) tam orta məktəbinə və Aydin Məmmədov adına 2 saylı tam orta məktəbinə Coğrafiya müəllim kimi işə qəbul olmuşdur. 2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura təhsili almaq üçün qiyabi şöbəsinə qəbul olmuşdur. 2007-ci ildə magistratura təhsilini bitirmişdir. 2007-ci ildə Pedaqoji fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb Aprel ayında hərbi xidmətə getmişdir. 2008-ci ilin Aprel ayında hərbi xidmətdən qayıtmışdır. 2008- ci ildə təkrar olaraq Pedaqoji fəaliyyətinə davam etdirdi. 2012-ci ildə AMİ-nin ( indiki ADPU) Şəki filialına müəllim kimi işə qəbul olmuş. 2013-cü ildə AMEA-nın Coğrafiya İnstitutuna dissertant olaraq qəbul olmuş. Hal- hazırada təhsilini davam etdirir. Evlidir iki evladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-İnformatika fakultəsinin Coğrafiya ixtisasına qəbul olmuşdur.
2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura təhsili almaq üçün qiyabi şöbəsinə qəbul olmuşdur.
2013-cü ildə AMEA-nın Coğrafiya İnstitutuna dissertant olaraq qəbul olmuş

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2012-ci ildə AMI-nin ( indiki ADPU) Şəki filialına müəllim kimi işə qəbul olmuş.
Şəki rayonu Kiş kənd 4 saylı (keçmiş 1 saylı) tam orta məktəbinə və Aydin Məmmədov adına 2 saylı tam orta məktəbinə Coğrafiya müəllim kimi işə qəbul olmuşdur

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
Geodeziya,topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya,Kartoqrafiya, Hidrologiya.

ELMİ – METODİKİ ƏSƏRLƏRİ
1. Ağabalayev Q.M. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının sahə strukturunun dəyişməsi. “Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalı, Azərbaycan CC əsərləri. 2015, №2. S. 83-86.
2. Ağabalayev Q.M. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda torpaq ehtiyatları və onlardan istifadə edilməsi. ADPU Xəbərləri. Təbiət elmləri bölməsi. Bakı, 2015, №3. S. 48-52.
3. Ağabalayev Q.M. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında rolu. “Coğrafiya: nəzəriyyə praktika və innovasiya” mövzusunda keçirilmiş konfrans, BDU. Bakı, 2015. S. 263-271.
4. Ağabalayev Q.M. Müasir iqlim dəyişkənliyinin kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi-praltik konfransın materialları. 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili ” elan edilməsinə həsr olunur.III cild. ADAU 2015. S.174-177
5. Ağabalayev Q.M. Zaqatala rayonunun kənd təsərrüfatında iqtisadi göstəricilərin təhlili. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə -2016,№ 2. S. 180-184 ( S.S.Hüseynova ilə birlikdə)
6. Ağabalayev Q.M. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda taxılçılığın inkişaf problemləri. “Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı. BDU. Bakı, 2016. S. 86-89.
7. Ağabalayev Q.M. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda meyvəçiliyin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. “Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Azərbaycan CC. Bakı, 2016. S. 393-402.
8. Агабалаев Г.М. Изменение структуры сельского хозяйства и проблемы развития сельского расселения в Азербайджане. «География и геоэкология на службе науки и инновационного образования». Материалы ХI Международной научно-практической конференции. Выпуск 11. Красноярский ГПУ. Красноярск, 2016. С. 127-129 (совместно с Л.И.Алиевой)
9. Агабалаев Г.М. Развитие туристической индустрии в севере-западном регионе Азербайджанской Республики. «Сервису и туризму – инновационное развитие». Материалы VIII международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2016. С. 81-84 (совместно с З.Н. Эминовом).
10. Ağabalayev Q.M. Azərbaycanda məskunlaşma areallarının formalaşmasına su hövzələrinin təsiri. “Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. II hissə. – Bakı, 2017. s. 277-281 (Z.N.Eminov, X.A.Bədəlova və F.R.Bağırova ilə birgə).
11. Ağabalayev Q.M. Balakən rayonunun kənd təsərrüfatında iqtisadi göstəricilərin panel təhlili. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə - 2017,№4 S.200-205.
12. Ağabalayev Q.M. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının səmərəli ərazi təşkili problemləri. “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində torpaq idarəçiliyi: nailiyyətlər və müasir çağırışlar” mövzusunda konfrans. AR Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, AMEA Cİ. Bakı, 2018. S. 290-300.
13. Агабалаев Г.М. Изменение отраслевой структуры селъского хозяйства в шеки-закаталъком экономическом районе и проблемы обеспечения проблемы обеспечения продовольственной безопасности. «Науковı Записки» Тернопiлького нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка. «Серiя: Географiя» № 1, 2018. (Випуск). С.96-101
14. Агабалаев Г.М. Экологическое состояние притока Дамарчин реки Киш и опасность селевых потолов. ANAS Transactions, Earth Sciences 2/2019. Bakı- 2019, C. 88- 92. ( Рагимов. Я.Р ).
15. Ağabalayev Q.M. Kiş çayının Damarçın qolu hövzəsinin sel təhlükəsi haqqında. Azərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq Elmi Konfrans. Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 –cı ildönümünə həsr olunub. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin Aktual Problemləri. Gəncə -2019-cu il. II hissə. S 78-81
16. Gafqaz Agabalayev. Characterıstıc features of the agrıcultural development durıng the independence years. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ГЕОГРАФІЯ ТА ТУРИЗМ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ заснований у 2007 р Випуск 54. КИЇВ – 2019 (УДК 338.483(082), ББК 65.433я43, Г35, ISSN 2308-135X
17. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Azərbaycanın Şəki-Zaqatal bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri adlı kitabı çap olunub. Kitab AMEA-nın 70 –illik yubileyinə həsr olunub. Şəki -2020
18. Kiş çayının Damarçın qolunda sel təhlükəli ərazilər və kənd təsərrüfatı əkinlərinin seldən mühafizə üsulları. Məqalə, Coğrafiya və təbii resurslar, №2 (14) 2021, səh 15-18, Q.Ağabalayev