KƏRİMOVA MEHRİBAN NURMƏMMƏD QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Kərimova Mehriban Nurməmməd qızı 1974-cü il 15 iyun tarixində Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Bakı şəhəri 95 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuşdur. 1991-ci ildə Bakı şəhəri 250 saylı orta məktəbin XI sinfini bitirmişdir.
1991-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1996-cı ildə oranı bitirərək riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimi ixtisasına yiyələnmışdir. Həmin ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyatın tədrisi metodikası “ kafedrasında baş laborant vəzıfəsində çalışmağa başlamışdır.
2002-ci ildə ailə vəziyyəti ilə bağlı olaraq Şəki şəhərinə köçmüşdür. Həmin ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2008-ci ildən baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantı kimi təsdiq olunmuşdur. Dissertasiya mövzusunun adı Cırlaşan elliptik - parabolik tənliklərin həllərinin araşdırılması, elmi rəhbəri prof. T.Hacıyevdir. 2015-ci ildə Pedaqoji fakültənin dekan müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Ailəlidir və iki övladı var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kafedrasında baş laborant
2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında müəllim
2008-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında baş müəllim
2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında Pedaqoji fakültənin dekan müavini və “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında baş müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Diferensial tənliklər

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası, İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası, s.f. Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən məsələlər və onların həlli

NƏŞR OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Riyaziyyat müəllimləri hazırlığında tələbələrin tədqiqat işlərinin təşkilinə dair. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları, ADPU , Bakı- 1998, səh.164
2.Sonsuz cəmlərin hesablanması alqoritmi və Beyzik alqoritmik dilində proqramları. Pedaqoji - psixoloji elmlər seriyası (fənlərin tədrisi metodikası bölməsi)
N 4, ADPU , Bakı -1998, səh.96-99
3.Orta məktəbdə stereomateriyanın tədrisinin bəzi məsələləri. ADPU-nun professor-müəllim heyətinin 60-cı elmi konfransının materialları Bakı – 2000, səh.127-128
4. Vektorların tədrisi prosesində şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişafı. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, Elmi-nəzəri və metodik məcmuə ,Bakı- 2001, səh.48-49
5. Orta məktəb riyaziyyat kursunda kvadrat tənliyə gətirilən məsələlərinin həllinə dair. Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı- 2009, səh.271-274
7. Orta məktəb riyaziyyat kursunda “İrrasional tənliklər”in həlli metodikasına dair. Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı-2012, səh.350-352
8.On solutions of the first boundary value problem for degenerate elliptic-parabolic equations. XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties(PDMU-2013) Abstracts Skhidnytsia, Ukraine-2013 pp.36-37
9. The solutions degenerate elliptic-parabolic equations. Journal of Advances in mathematics Vol 3, No 3 , 2013, pp.219-235
10.The solutions degenerate nonlinear elliptic-parabolic equations. Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. Riyaziyyat və mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynalxalq konfranasın materialları. Bakı-2014, p.141
11. The apiori estimates solutions of nonlinear elliptic-parabolic equations. Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun əsərləri Bakı-2013, səh. 25-29
12. On some estimations of solutions for degenerate elliptic-parabolic equations. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmlər seriyası, Riyaziyyat və mexanika buraxılışı ,Bakı-2013, səh.57-72
13. The solutions degenerate nonlinear elliptic-parabolic equations. International Conference, Batumi -2014, p.86
14. The Behaviour of solutions degenerate elliptic-parabolic equations 7th International Conference onMaht.analysis.dif.equation and their applic. MADEA-7 september 08-13 Baku -2015,p.52
15. Coersive estimates for degenerate elliptic-parabolic equations Proceedings of the mahtematics and mechanics Volume 41, No 1, june 2015, pp.123-134
16. The Behaviour solutions degenerate elliptic-parabolic equations. International workshop on operator theory and applications. IWOTA 2015,Tbilisi ,july 6-10, p.67
17. Solvability of boundary problem for nonlinear degenerate elliptic equations XXVII International conference problems of Decision making under uncertainties.(PDMU-2016) Tbilisi, Batumi Georgia- 2016,p.60
18.Qeyri-xətti elliptik parabolok tip tənliklərin həllərinin tətbiqi. Naxçıvan Dövlət Universiteti , Elmi əsərləri, 2017, N8 (89)
19.The some property of solutions degenerate nonlinear parabolic equations, july 10-13, 2017. Turkey, OMTSA international conference, p.177
20.The boundedness of the solutions of degenerate divergent linear elliptic equations. International journal for research in mathematics and statistics, Volume 4, november, 2018 , India ,pp.1-5
21. The estimation of solutions nondivergent elliptic-parabolic equations , International Journal of Applied Mathematics, Vol. 32, No 5 (2019) , Bulgaria, pp.759 -767
22. Сильная разрешимость краевой задаси для линейнех недивергентных вырождаюшихся уравнений эллиптико-параболического типа . Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, Contens V.B, No1,2019,pp 14-23
23. Solvabality of Bondary-Value Problem for Degenarate Equations Onlayn məqalə Ukrainian Mathematical Journal ,Vol 72, No 4 (2020) , 02.07.2020, Pp 435-451
24. Solvability of Boundary-Value Problem for Degenerate Equations Springer Link, Ukrainian Mathematical Journal , Volume 72, issue 4, September, 2020, İmpact f .0.518, pp.495-514
25. Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətlərinin idrakı və texnoloji aspektləri . Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu, Elmi əsərlər, cild 87, №4, 2020, səh 78-83
26. “İPF-B32”-Riyaziyyat” fənninin ( ixtisas: 050114) məzmun xətləri üzrə tədris materiallarının sistemi və gözlənilən nəticələr. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, 2021,No1, səh.32-39
27. SMART texnologiyasına müvafiq qiymətləndirmə məqsədlərinin tətbiq edilməsi metodikası , Davamli inkişaf strategiyasi: qlobal trendlər, Milli təcübələr və yeni hədəflər, I beynəlxalq elmi konfransın materialları Mingəçevir, 10-11 dekabr 2021-ci il, II cild, səh.763-765
28. “Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası” fənninin tədrisi prosesində inklüziv təhsilin öyrədilməsinin metodik sisteminin optimallaşdırılması, SDU,konfrans materialları, No8,2020, İSSN2708-955X, səh.228-233
29. Mastering methods for solving equations with unknowns within the framework of a modular sign in secondary schools, Международный научно-практический журнал, Endless light In Science, 1 Августа 2022 Алматы, Казахстан,pp.26-33
30. Techniques that make students the subject of heuristic activity in the process of teaching mathematics, The scientific heritage (Budapest, Hungary), No 92 (92) (2022),pp.48-53
31. The some classes degenerate elliptic problem with boundary conditions Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi II respublika elmi konfransı, 15-16 dekabr 2022-ci il.SDU
32. Xətti divergent cirlaşan elliptik-parabolik tənliklərin həlləri üçün aprior qiymətləndirmələr, Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri, 25-26 aprel 2023- cü il ,SDU Beynəlxlq konfrans
33. Azərbaycanin ümumtəhsil məktəblərində tətbiq edilən riyaziyyat fənn kurikulumlarinin strukturunda “qiymətləndirmə” bloku elementlərinin interpretasiyasi Международный научно-практический журнал, Endless light In Science , 20 yanvar 2023 Алматы,Казахстан

İŞTİRAK ETDİYİ TƏLİMLƏR VƏ SERTİFİKATLARI

1. “Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri, 2009-cu il
2. “ Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları” fənninin tədrisi üzrə keçirilən təlim, 06.08.2014
3. Avropa avtovus turu, 19-24 sentyabr, 2017-ci il
4. Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə UNİCEF və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr çərçivəsində inklüziv təhsil üzrə təlim, 2019-cu il
5. ADPU-da “ Distant təhsil və elektron tədris platformalarından, resurslardan istifadə imkanları” üzrə 18 saatlıq təlim,Bakı,13.09.2020.
6. “Web 2.0 alətlərinin pedaqoji imkanları və tədrisdə istifadə metodikası”, 15.08.2020.
7. “Mental Aritmetika”,29.08.2020
8. “Sustainable development strategy: global trends, national experiences and new goals”,10-11 dekabr 2021-ci il.
9. “Region müəllimlərin təhsil zirvəsi”, 5 may 2022-ci il
10.”Layihələrin maliyyələşmə imkanı” 19 may 2022-ci il
11. “ Təqdimat bacarığı və inandırma psixologiyası”, 4 iyun 2022-ci il
12. Ümumtəhsil müəssələrində STEAM fənninin tədrisinin təkmilləşdirilməsi istiqaməti üzrə STEAM təlimi, 21-23 iyun 2022-ci il
13. ADPU -nun Təlim- tədris mərkəzi “Erasmus+ Məlumat sessiyası 26 dekabr 2022-ci il
14. ADPU -nun Təlim- tədris mərkəzi Jean-Monnet layihələri 17 may 2023-cü il
15. TKTA-nın “ Daxili keyfiyyət təminatı sisteminin səmərəli təşkili” təlimi 7 fevral 2023
16. Dersdem birebir ders çalışdırma derneyi terefinden katılım belgesi 10 aprel 2023-cü il
17. “Biznesin tanıdılmasında ilk addımlar” Şəki, KOB-un İnkişaf mərkəzi, 11 may 2023-cü il

PROQRAM VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

1.F.N.İbrahimov və M.N.Kərimova, Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası (İPHF.01;İPHF.02) Proqram , ADPU-nun mətbəəsi, 2018 , 32 səhifə
2.F.N.İbrahimov, V.Ə.Abdurahmanov, M.N.Kərimova “Ədədlər və əməllər” məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası, dərs vəsaiti, Bakı-ADPU-2022, 671 səhifə