ABDURAHMANOVA GÜLNARA QURBANƏLİ QIZI
Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin müdiri

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
11 iyun 1961-ci ildə Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində anadan olmuş, 1978-ci ildə Baş Göynük kənd orta məktəbini bitirmiş, 1978-ci ildə Ç.İldırım adına AZPİ-nin, indiki ATU-nun "Avtomatika və Hesablama Texnikası" fakültəsinin "Elektron hesablama apparaturalarının konstruksiyası və istehsalı" ixtisasına qəbul olmuş, 1983-cü ildə həmin ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Ali təhsil illəri:1978 -1983, 2000-ci ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında baş müəllim, 2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında baş müəllim

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1983-1985-ci illər AMEA Kibernetika institunun Konstruktor şöbəsində konstruktor;
1985 -1993-cü illər Az.Su Tikinti və Meliorasiya şirkətinin Şəki bölməsində İnformasiya və hesablama mərkəzində operator, laborant;
1993-2000–ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş laborant, müəllim;
2000 -2008-cu illər AMİ-nin Şəki filialının Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasında baş müəllim;
2008-ci ilin dekabr ayından 2015-ci ilin dekabr ayınadək AMİ-nin Şəki filialında Kompüter mərkəzininmüdiri.
2016-cı ilin yanvar ayından ADPU-nun Şəki filialında Kompüter mərkəzinin (indiki İnformatika və Kommunikasiya Texnologiyaları şöbəsinin) müdiri.
2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında baş müəllim;

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR:
İnformatikanın nəzəri əsasları, Proqramlaşdırma dilləri, Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası

BEYNƏLXALQ SEMİNARLAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.Excel proqramında funksiyalar. “İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri”. Resbublika elmi konfransının materialları.Bakı, 22-23 may, 2007, Səh.95-99
2.Elektron lövhələrin və MimioStudio proqramının təhsilin yeni metodlarla tədrisində əvəzsiz yeri. AMİ-də keçirilən II Beynəlxalq Elmi konfrans Bakı,2012

DƏRS VƏ METODİK VƏSAİTLƏRİ
1.İbtidai siniflərdə kompüter dərslərinin aparılmasına ilkin hazırlıq.“Pedaqoji Universitetin xəbərləri” jurnalı. Bakı, 2003, №4, səh.432-438
2.İbtidai siniflərdə riyaziyyat dərslərinin kompüter vasitəsilə tədrisi. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” jurnalı. Bakı, 2005, №1, Səh.107-112
3.Tədrisdə Excel proqramının imkanlarından istifadə.“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı. Bakı, 2006, №6, Səh.144-149
4.Excel proqramında məntiqi funksiyalar. Bakı, 2009, №4, Səh.190-196
5.Excel proqramının köməyilə elektron testlərin hazırlanması. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” jurnalı. Bakı, 2010, №6, Səh. 346-350
6.Delphi mühitində elektron testlərin hazırlanması qaydası. “Media və təhsil innovasiyaları” jurnalı.Bakı, 2013, №3, səh.27-30
7.Tədrisdə yeni texnologiyaların tətbiqi prosesində elektron lövhələrin və MimioStudio proqramının rolu. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı.Bakı,2014, №4, Səh.170-174
8. Pascal dilində riyazi fraktallar. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı. Bakı, 2016, №3, Səh.36-42
9.Müxtəlif fənlərin tədrisində təqdimat proqramlarından istifadə qaydaları “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı, Bakı, 2016, №4, Səh. 215-220
10.”Kompüter şəbəkələri, internet və multimediya vasitələri” seçmə fənni üçün proqram, 2017-2018
11.“İnformatika və təhsildə İKT” fənni üçün proqram, 2017-2018
12.“İnformatikanın tədrisi metodikası” fənni üçün proqram, 2017-2018
13.Riyaziyyat dərslərinin MS Excel proqramının köməyi ilə tədrisi.”Pedaqoji Universitetin xəbərləri-Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası”. Baskı-2018, №4, səh. 25-34
14.Təhsillə keyfiyyətinin idarə olunmasının bəzi məsələləri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı, Bakı, 2019, №4, Səh. 186-190
15.Tədris prosesinin keyfiyyətli qurulmasında innovativ vasitələr kompleksinin (proqramların) rolu. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı. Bakı, 2020, №1, Səh.50-57
16.Kompüter şəbəkələri: qlobal şəbəkələr. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı. Bakı, 2020, №2, Səh.13-20
17.Pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil sistemində yeri və onun təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi əsərlər Bakı, 2021, cild 88, №1, Səh. 17-21
18.Gerçəkliyi mənəvi əxzetmə prosesində intuisiyanın yeri və rolu. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı, Bakı, 2021, №1, Səh. 201-206
19.Təlimdə şagird imkanlarının hərəkət layihələri. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), Bakı, 2021, №3 (231), səh.24-39 həmmüəlliflər: baş müəllimlər G.Q.Abdurahmanova, G.B.Qarayeva

 

001002003
fondeduadpubir

VKkj