ABDURAHMANOV VÜQAR ƏBÜLFƏT OĞLU
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1972-ci ildə Şəki səhərində anadan olub. 1978-1988 ci illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində oxuyub.1988-1989-cu illərdə Şəki İpək İstehsalat birliyinin 3 sayli filialında ipəkaçan işləmişdir.1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1994-1995-ci illərdə Oğuz rayon Yaqublu kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 1995-2005-cü illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 2002-2010-cu ildə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 2004-cü ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında müəllim işləməyə başlamışdı. 2009-cu ildən AMİ-nin (2015-dən ADPU-nun) Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında baş müəllim işləyir. 2014-2020-ci illərdə AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Elmi katib vəzifəsində çalışıb. 2020-ci ildən ADPU-nun Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası ” kafedrasında baş müəllim işləyir. Ailəlidir. Üç övladı var.

TƏHSİLİ ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2011-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat və mexanika institutunda “Markov zəncirinin trayektoriyasının səviyyəyə birinci dəfə çatma anları üçün limit teoremləri və onların tətbiqləri”mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək, 2012-ci ildən riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdı. 2020-ci ildən ADPU-nun elmlər proqramı üzrə doktorantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1988-1989-cu illərdə Şəki İpək İstehsalat birliyinin 3 saylı filialında ipəkaçan
1994-1995-ci illərdə Oğuz rayon Yaqublu kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi.
1995-2005-cü illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi.
2002-2010-cu illərdə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi.
2004-2009-cu illərdə AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında müəllim.
2009-cu ildən AMİ-nin (2015-dən ADPU-nun) Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim.
2014-2020-ci illərdə AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Elmi katib
2020-dən ADPU-nun Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasında baş müəllim.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
Riyaziyyatın tədrisi metodikası. Riyazi məntiq. Cəbr-1,2,3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri. S/f.: Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Markov zəncirinin hərəkət edən təsadüfi dolaşmalar üçün sərhəd məsələləri
Riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.“On limit behavior of linear first passage time of the Markov chain”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXVII ,Baku-2007
2.“Fibrion liflərinə fizitin boyaq maddəsinin diffuziyasinin riyazi modeli”Aspirantlatın və gənc tədqiqatçıların XII Respublika elmi Konfransının materialları Bakı-2008
3.“Центральная предельная теорема для момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы междунaродного симпозиума « Современные проблемы математики, механики и информатики» ,Нахчеван-2007
4.“О предельном поведение момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы XIII Междуна родной конференции по математике и механике , посвященной 70-летию со дня рождения академикаА.Д.Гаджиева Баку-2007
5.“Центральная предельная теорема для момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы научный конференции посвя щенной 85 летию со дня рождения Гейдара Алиева. Баку-2008
6.“On a behavior of the first linear border crossing moment distribution for the Markov chain”The 2 nd International Conferense on Control and Optimization with Industrial Applications Bakı-2008
7.“Интегральные предельные теоремы для момента первого выхода за уровень цепи Маркова с возмущением”Тезисы Международной конференции по математики и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана . Баку-2009
8.“Интегральные предельные теоремы для момента первого достижения парабол цепей Маркова”Тезисы Международной конференции по математики и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана . Баку-2009
9.”On the finteness of moments of first passage time of random walk to nonlinear boundaries.”XIII International scientific Kravchuk Conference, Kyiv-2010
10.”Asymptotic behaviour of the conditional probability of intersection of the level of Markov chain trajectory”İV Congress of the Turkic world mathematical society, Baku-2011
11.”О среднемзначениивременипересеченияуровняпроцессомавторегресиипервогопорядка (AR(1))”Neft qaz sahəsində qeyri Nyuton sistemləri akademik A.X.Mirzəcanzadə -nin 85 illik yubleyinə həsr olumuş beynəlxalq elim konfrans,Bakı 2013
12.”On Asymptotic behavior of the Mean Value Of The First Passage Time Of The Level By A Random Walk Described By Autoregression Process Of order One (AR(1))” Azerbayjan_Turkey_Ukrainian İnternational Conference Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications Abstracts Baku september 08-13, 2015
13.“Təlim problemi əqli fəaliyyət məntiqlərini nizamlayan vasitə kimi” “Fizika-riyaziyyat təhsili: realliqlar, tələblər və perspektivlər”Respublika elmi konfransı. ADPU 22 noyabr 2021
14.“Cause and effect” conditining between the formation of student’s spatial imaginations and the experience of analytical and heuristic activities.” VI Международная научно-практическая конференции «Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов» 06.12.2021 г. Москва (шифр –МКАП 6) c145-149.http://www.f-ej.ru/Conferen ces# https://elibrary.ru/item.asp?id=47442553
15.“Pedaqoji prosesdə təhsil-alanın fəaliyyətinin idarə-olunma texnologiyasının işlənilməsinə “sistem-struktur” yanaşma“” Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” MDU Beynəlxalq Elmi Konfrans (10-11 dekabr 2021-ci il)

ELMI-METODIKI ƏSƏRLƏRI
1.”Интегральные предельные теоремы для момента первого достижения высокого уровня процессами Гальтона-Ватсона” Вестник Бакинского университет, серия. физико-математических наук, Баку-2009
2.“On asymptotic behavior of number characteristics of the first passage time of level by random walk described by Markov chain.”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXX Baku-2009
3.”Asymptotic behavior of joint distribution of the overshoot and the first passage time of Markov chain for the level “Вісник Львівського Уни. Серю механіко-математична, випуск70 Львів-2009
4.”Integral limit theorems for the first passage time of parabolas by Markov chains”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXI Baku-2009
5.”Limit theorems for the first passage time of perturbed Markov chain beyond the level.”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXII Baku-2010
6.”Limit theorems for the first passage time for the level by nonlinear function of Markov chain.”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXX Baku-2010
7.”Asymptotics of numerical characteristics of the first passage time of level by the trajectory of perturbed Markov chain”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXVII Baku-2012
8.”On the asymptotics of the mean vale of the moment of the first level –crossing by the first order autoregression process (AR(1))”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXIV Baku-2014
9.On Asymptotic behavior of the Mean Value Of The First Passage Time Of The Level By A Random Walk Described By Autoregression Process Of order One (AR(1)) Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXV№1 Baku-2015
10.“Şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin idarə olunması prosesində suallarınfunksiyalarından istifadə barədə” Pedaqoji Universitet Xəbərləri №3,2015 Bakı
11.“Məsələ riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin idarə olunması vasitəsi kimi” Azərbaycan Təhsil problemləri İnstitutu Elmi əsərləri №3,2016 Bakı
12.“Ümumtəhsil əktəblərində riyaziyyatın tədrisində təlim problemi şagirdlərin əqli fəaliyyət məntiqlərini nizamlayan vasitə kimi” Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №3,2017
13.Bakalavr səviyyəsi üzrə “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” proqramı, Kaskad 2017
14.Bakalavr Səviyyəsi üzrə “Сəbr” proqramı Kaskad 2018
15.“Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin yaradıcı əqli fəaliyyətlərinin təşkili texnologiyaları barədə” Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №1,2018
16.“Riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin analitik fəaliyyətə cəlb olunması” Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu Elmi əsərləri №2,2018 Bakı
17.“Cəbr”fənninin “ Matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi ” metodik vəsait Bakı-Mütərcim-2018
18.“Cəbr fənninin tədrisində mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması yolları”, Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №4,2018
19.“Analitik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini ehtiva edən riyaziyyatın təlimi prosesinin fəlsəfi, məntiqi, psixoləji, didaktik əsasları” Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu Elmi əsərləri №6,2018 Bakı
20.“Fəal dərsin motivasiya mərhələsi barədə” Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №1,2019
21."Təlim prosesinin alqoritmi", "Təlim prosesində alqoritm" anlayışları barədə ” Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu Elmi əsərləri №3,2019 Bakı
22.“Təlimat və alqoritmik əsaslı fəaliyətlə müəyyənləşən mənəvi əxzetmə mühitinnin tənzimlənməsi” Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu Elmi əsərləri №4,2019 Bakı
23.“Tədris fəaliyyətinin analitik və evristik məntiqlərə uyğun idarə olunması” Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyasi C.67 №4 ,2019 Bakı
24.“Ümumi riyazi təhsilin həyata keçirilməsi prosesində ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin mənimsədilməsi texnologiyası” metodik vəsait, Bakı-2020 ADPU-nun mətbəsi
25.Pedaqoji prosesdə ehtiva olunan məzmunun hərəkət formalari Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyasi C.68 №3 ,2020 Bakı
26.Bakalavr səviyyəsi üzrə “Riyaziyyat proqramı (Tarix-Cografiya ixtisası üzrə)” Şəki 2021
27.Bakalavr səviyyəsi üzrə “Riyazi Məntiq” proqramı Şəki 2021
28.Bakalavr səviyyəsi üzrə “Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” proqramı Şəki 2021
29.“Funksiyalar” alt məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılması texnologiyası” Dərs vəsaiti Bakı-2021 ADPU-nun mətbəsi
30.Bakalavr səviyyəsi üzrə “Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri” proqramı Şəki 2021
31.“Management of learning activities in accordance with analytical and heuristic logic” Revista Conrado (Revista pedagogica de la Universidad de Cienfuegos) Vol.17, Num.82, Recuperado a partir de https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1941
32.“Şagirdlərin “Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttinin digər xətlərlə dialektikasına əsaslanan analitik və evristik fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi” Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №2,2021
33.“Triqonometrik tənliklərin həlli üsullarinin mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafinin qarşiliqli əlaqəsi” Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu Elmi əsərləri №5,2021 Bakı
34.Bakalavr səviyyəsi üzrə “Cəbr” proqramı Şəki 2021
35.“Ədədlər və əməllər” məzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası” Dərs vəsaiti Bakı-2022 ADPU-nun mətbəsi